Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie I - N403019
Anglický název: Special Methods in Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M403009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je určen pro studenty magisterského stupně a je zaměřen na praktickou aplikaci pokročilých metod fyzikální chemie.
Poslední úprava: Vrbka Pavel (19.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

použít řadu špičkových přístrojů a aparatur buď komerčního původu, nebo sestrojených ad hoc vědeckými pracovníky ústavu a určených ke stanovení rozličných fyzikálně-chemických vlastností čistých látek či vícesložkových směsí.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (19.08.2013)
Literatura -

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Poslední úprava: Vrbka Pavel (19.08.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html

Poslední úprava: Vrbka Pavel (14.11.2012)
Metody výuky

Laboratorní cvičení

Poslední úprava: Vrbka Pavel (19.08.2013)
Sylabus -

1. Spalovací kalorimetrie s Parr 1351.

2. Měření difúzních koeficientů elektrolytů kapilární metodou.

3. Palivový článek.

4. Povrchové napětí.

5. Hustoměr A. Paar a jeho aplikace - stavové chování kapalin.

6. Kalorimetrie - diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000.

7. Měření stavového chování ethanu a vyhodnocení doplňkových veličin.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

N403014 Fyzikální chemie II

N403012 Laboratoř fyzikální chemie II

Poslední úprava: Vrbka Pavel (19.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0.4 10
0 / 3 10 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100