PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I - M403009
Anglický název: Special Methods in Physical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N403019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)
Předmět je určen pro studenty magisterského stupně a je zaměřen na praktickou aplikaci pokročilých metod fyzikální chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Studenti budou umět:

použít řadu špičkových přístrojů a aparatur buď komerčního původu, nebo sestrojených ad hoc vědeckými pracovníky ústavu a určených ke stanovení rozličných fyzikálně-chemických vlastností čistých látek či vícesložkových směsí.

Literatura -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (19.02.2018)

Z: https://ufch.vscht.cz/studium/mgr/laborator_specialnich_metod

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (19.02.2018)

https://ufch.vscht.cz/studium/mgr/laborator_specialnich_metod

Metody výuky
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Laboratorní cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

1. Spalovací kalorimetrie s Parr 1351.

2. Měření difúzních koeficientů elektrolytů kapilární metodou.

3. Palivový článek.

4. Povrchové napětí.

5. Hustoměr A. Paar a jeho aplikace - stavové chování kapalin.

6. Kalorimetrie - diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000.

7. Měření stavového chování ethanu a vyhodnocení doplňkových veličin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Fyzikální chemie II (B)

Laboratoř fyzikální chemie II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (23.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim. Výsledná známka z hodnocení výsledků jednotlivých laboratorních prací.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 0
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.2 5
Práce na individuálním projektu 0.6 18
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha