PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fázové rovnováhy - N403020
Anglický název: Phase Equilibria
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403020.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dohnal Vladimír doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M403010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá fázovými rovnováhami tekutých vícesložkových systémů. Probrán je nejprve teoretický fundament: klasická termodynamika roztoků a jednoduché molekulárními modely roztoků. Následně je probírána rovnováha mezi parní a kapalnou fází, rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováha kapalina-kapalina, i kapalina-tuhá fáze. Student se seznámí s fenomenologií, experimentem, zpracováním experimentálních dat, inženýrskými výpočty i odhady těchto rovnovah.
Poslední úprava: Dohnal Vladimír (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

posoudit vliv teploty, tlaku a složení systémů na fázové rovnováhy tekutých systémů

realizovat inženýrské výpočty fázových rovnováh v reálných vícesložkových systémech tekutin

zpracovat experimentální data o fázových rovnováhách termodynamickými modely

Poslední úprava: Dohnal Vladimír (14.11.2012)
Literatura -

Z:Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 1996, 8070802758

D:Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., Gomes de Azevedo E.: Molecular Thermodynamics of Phase Equilibria. (Second or Third Edition), Prentice Hall, New Jersey, 1986 resp. 1999, 0135995647 resp. 0139777458

D:Van Ness H.C., Abbott M.M.: Classical Thermodynamics of Nonelectrolyte Solutions with Applications to Phase Equilibria. McGraw-Hill, 1982.

Poslední úprava: Dohnal Vladimír (14.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403020.html

Poslední úprava: Dohnal Vladimír (15.11.2012)
Metody výuky -

Kombinace přednášek a výpočetních cvičení

Poslední úprava: Dohnal Vladimír (15.11.2012)
Sylabus -

1. Směšovací a dodatkové vlastnosti roztoků.

2. Parciální molární veličiny v kapalných roztocích.

3. Chemický potenciál, fugacita, aktivita, standardní stavy.

4. Termodynamická stabilita, obecné rovnice fázové rovnováhy.

5. Termodynamické modely roztoků.

6. Rovnováha kapalina-pára: experiment, konzistence, korelace.

7. Rovnováha kapalina-pára: výpočty a odhady.

8. Rovnováha kapalina-pára za vysokých tlaků: retrográdní jevy.

9. Rozpustnost plynů v kapalinách: experiment a termodynamický popis.

10. Rozpustnost plynů v kapalinách: vliv teploty a tlaku, odhady.

11. Rovnováha kapalina-kapalina: experiment, výpočet a korelace v binárních systémech.

12. Rovnováha kapalina-kapalina ve vícesložkových systémech, odhady.

13. Rovnováha pevná fáze - kapalina; experiment, fázové diagramy.

14. Rovnováha pevná fáze - kapalina.

Poslední úprava: Dohnal Vladimír (14.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie II

Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha