PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie II - N403044
Anglický název: Special Methods in Physical Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M403015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí studentů magisterského stupně prostřednictvím praktické aplikace pokročilých experimentálních metod fyzikální chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)

Studenti budou umět:

použít řadu špičkových přístrojů a aparatur buď komerčního původu nebo sestrojených ad hoc vědeckými pracovníky ústavu a určených ke stanovení rozličných fyzikálně-chemických vlastností čistých látek či vícesložkových směsí.

Literatura -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html

D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459

Studijní opory -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)

http://www.vscht.cz/fch/cz/vyuka/N403019.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)

laboratorní cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (13.02.2018)

1. Stanovení totální a preferenční sorpce polymerních membrán v binárních kapalných směsích

2. Měření vzájemné rozpustnosti kapalin objemovou metodou

3. Tepelné kapacity kapalin.

4. Stanovení termodynamických dat pomocí titrační kalorimetrie

5. Kalorimetrie - kalorimetr SETARAM μDSC3a

6. Viskozimetrie - aplikace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (19.08.2013)

Fyzikální chemie II

Laboratoř fyzikální chemie II

Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 15
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 1.1 30
5 / 5 133 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 60
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha