PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické inženýrství I - N409002A
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409001
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Basařová Pavlína doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N409002, N409502
Je záměnnost pro: N409002, AB409001, B409001
Anotace -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (01.11.2012)
Předmět se zabývá popisem procesů probíhajících v aparátech a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Studenti se zde seznámí s výpočetními postupy při bilancování hmoty a energie, se základy hydrodynamických, tepelných, difúzních procesů a s principy výpočtů chemických reaktorů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Samostatně řešit základní materiálové a energetické bilance spojené s aparáty a zařízeními chemického, potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Znát principy hydromechanických, tepelných, difuzních a chemických procesů z chemicko-inženýrského hlediska.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (08.11.2012)

Z:Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha,2011,9788070807781.

D:Holeček O.,Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha,2001,9788070804445.

Studijní opory -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)

http://www.vscht.cz/uchi/

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (08.11.2012)

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.

2. Bilancování energie a enthalpie. Bernoulliova rovnice.

3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.

4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace.

5. Míchání, míchací zařízení. Entalpická bilance.

6. Sdílení tepla vedením a prouděním. Přestup a prostup tepla.

7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování.

8. Difusní separační procesy. Přestup a prostup hmoty. Rovnovážný dělicí stupeň. Výměníky hmoty.

9. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.

10. Mžiková a vsádková destilace binárních směsí, princip, zařízení, popis.

11. Rektifikace binární směsi, zpětný tok, určení počtu rovnovážných stupňů.

12. Sušení pevných látek, entalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení.

13. Chemické reaktory, základní typy. Bilance látkového množství. Kinetické vztahy, katalýza.

14. Konstrukce aparátů jednotkových operací chemického inženýrství.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (20.08.2013)

Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 6 98 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha