Bilanční výpočty - N409010
Anglický název: Balance Calculations
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B101003
Další informace: http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/bakalarske-studium/bilancni-vypocty/bv-program-cviceni
Staré označení: BV
Garant: Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: N101002, B101003, AB101003
Ve slož. prerekvizitě: AB101004, B101004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rutinní zvládnutí základních typů výpočtů, používaných v navazujících předmětech chemicko-inženýrského základu (Chemie, Chemické inženýrství, Laboratoře aj.). Probrány budou mj. základní i odvozené veličiny a jednotky, vzájemné přepočty veličin (např. různá vyjádření složení směsí), aplikace stavové rovnice ideálního plynu, jednoduché bilanční výpočty (např. příprava roztoků, krystalizace, chemická reakce).
Poslední úprava: Lindner Jiří (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyjadřovat množství čistých látek, složení sloučenin a směsí a další veličiny pomocí základních i jiných jednotek

Sestavovat, upravovat a řešit rovnice na základě definičních vztahů veličin a vybraných fyzikálních zákonů

Sestavovat a řešit materiálové bilance pro systémy bez i s chemickou reakcí

Poslední úprava: Lindner Jiří (19.11.2012)
Literatura -

1. Lindner: Základy chemicko-inženýrských výpočtů, skriptum VŠChT Praha, 1. vyd. 2014

2. Flemr, Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, skriptum VŠChT Praha, 4. vyd. 2001 a pozdější

Poslední úprava: Lindner Jiří (15.11.2017)
Studijní opory -

http://uchi.vscht.cz/

Poslední úprava: Lindner Jiří (15.02.2018)
Sylabus -

1. Základní fyzikální a fyzikálně-chemické veličiny. Jednotky, rozměry, přepočty. Přesnost výpočtů, platné číslice.

2. Různé možnosti popisu složení. Chemické vzorce. Složení sloučenin a směsí. Přepočty mezi různými vyjádřeními složení.

3. Stavová rovnice ideálního plynu. Ideální směs ideálních plynů. Parciální tlak.

4. Stechiometrické výpočty. Definice výtěžku, konverze, přebytku.

5. Stechiometrické výpočty. Řešení vybraných příkladů.

6. Test 1.

7. Základy materiálových bilancí bez chemické reakce. Bilanční schema, proudy a složky. Matice zadání.

8. Nasycené roztoky. Krystalizace volná.

9. Krystalizace rušená. Řešení vybraných příkladů.

10. Test 2.

11. Bilance s chemickou reakcí. Zdrojový člen, fiktivní proudy.

12. Složitější bilanční systémy s chemickou reakcí s více uzly.

13. Složitější bilanční systémy s chemickou reakcí - následné a paralelní reakce.

14. Test 3.

Poslední úprava: Lindner Jiří (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Lindner Jiří (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100