PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technická termodynamika - N409023
Anglický název: Technical Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M409002
Garant: Basařová Pavlína doc. Dr. Ing.
Haidl Jan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na zvládnutí základů termodynamiky se zaměřením na stavové chování tekutin, termodynamické vlastnosti tekutin a teorii roztoků. Součástí předmětu je přehled základních metod pro odhad fyzikálních vlastností čistých látek i směsí. Probírané učivo tvoří teoretický základ pro další navazují předměty, jako např. Procesní inženýrství, Separační procesy nebo Bezpečnostní inženýrství. Cvičení jsou vedena na počítačích s použitím pokročilejšího softwaru (Maple, Matlab).
Poslední úprava: Basařová Pavlína (05.09.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

aplikovat základní principy stavového chování a termodynamiky tekutin

orientovat se v metodách pro odhad vlastností tekutin

Poslední úprava: Basařová Pavlína (06.11.2012)
Literatura -

Z: Poling B.E., Prausnitz J.M., O'Connell J.P.: The Properties of Gases and Liquids,McGraw-Hill, 2001, 0070116822

D: Novák J.P.: Termodynamické vlastnosti plynů, VŠCHT, 2007, 9788070800034

D: Ott J.B., Boerio-Goates J.: Chemical Thermodynamics: Principles and Applications, Elsevier, 2000, 0125309902

Poslední úprava: Basařová Pavlína (06.11.2012)
Studijní opory -

vlastnosti látek http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/index.html

Poslední úprava: Basařová Pavlína (30.09.2013)
Sylabus -

1. Kritické chování látek, odhad kritických vlastností, pseudokritické a pseudoredukované veličiny u směsí

2. Čisté látky - stavové chování

3. Stavové chování kapalin; směsi - směšovací pravidla, stavové chování směsí tekutin

4. Termodynamické vlastnost látek ve stavu ideálního plynu a reálných tekutin

5. Termodynamické vlastnosti směsí tekutin

6. Výpočet tepla a práce

7. Zápočtový test

8. Rovnováha l-g v jednosložkových systémech, tenze páry,výparná entalpie

9. Směšovací a dodatkové veličiny,fugacitní a aktivitní koeficient složky ve směsi

10. Termodynamika roztoků I

11. Termodynamika roztoků II

12. Odhad transportních vlastností tekutin, rovnováha kapalina-plyn

13. Využití odhadových metod v simulačních programech

14. Test

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Basařová Pavlína (06.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha