PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Průmyslové reaktory - N409078
Anglický název: Industrial Reactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://uchi.vscht.cz
Garant: Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Kočí Petr prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM409020, M409020, AM409030
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět "Průmyslové reaktory" navazuje na "Inženýrství chemických reaktorů" a zaměřuje se na praktické aplikace chemických reaktorů v průmyslově významných procesech a největších komoditních výrobách. Kromě technologických aspektů je kladen důraz i na modelování procesů a počítačové simulace.
Poslední úprava: Kočí Petr (27.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Aplikovat teoretické poznatky předmětu "Inženýrství chemických reaktorů" na průmyslově významných procesech.

Orientovat se v technologiích největších komoditních výrob založených na chemických reaktorech.

S využitím počítačových programů provádět parametrické studie a dynamické simulace procesů v průmyslových reaktorech.

Poslední úprava: Kočí Petr (27.09.2013)
Literatura -

Z: Fogler H. S., Elements of Chemical Reaction Engineering, 4th Ed., Prentice Hall 2006, ISBN 0-13-127839-8

D: Salmi T. O., Mikkola J. P., Warna J. P., Chemical Reaction Engineering and Reactor Technology (Chemical Industries), 1st Ed., CRC Press, 2010, ISBN-10: 1420092685

Poslední úprava: Kočí Petr (27.09.2013)
Studijní opory -

http://uchi.vscht.cz

Poslední úprava: Kočí Petr (02.01.2018)
Metody výuky -

přednášky, cvičení, samostatná práce, individuální projekt, práce na počítači, s výkladem i samostatně

Poslední úprava: Šnita Dalimil (18.12.2012)
Sylabus -

1. Oxidace a redukce v komoditních výrobách, kyselina sírová a dusičná.

2. Oxidace v energetice, hořáky a pece, spalovaní uhlí, plynu, mazutu, teplota plamene.

3. Katalytické reaktory pro petrochemii, hydrogenace, dehydrogenace, štěpení, izomerace, parciální oxidace.

4. Reaktory pro organické syntézy a farmaceutický průmysl.

5. Reaktory pro ochranu životního prostředí, voštinové katalyzátory pro automobily a elektrárny.

6. Reaktory pro ochranu životního prostředí, čištění odpadních vod.

7. Průmyslové fermentory, pekařské kvasnice, etanol, kyselina citrónová. Reaktory pro zpracování alternativních surovin, bionafta.

8. Polymerizační reaktory, vysokotlaké, katalytické.

9. Nízkotlaké a vysokotlaké zplyňování uhlí, koksárenský a syntézní plyn, zdroje vodíku.

10.Fischerovy-Tropschovy syntézy

11.Reaktory pro metalurgický průmysl, vysoká pec, vysokoteplotní reaktory, elektrický oblouk, karbidy

12.Adsorpce a absorpce s chemickou reakcí.

13.Elektrochemické reaktory, hydroxid sodný, hliník, fotochemické reaktory, oxid titaničitý

14.Reaktory pro nanotechnologie, výroba nanočástic.

Poslední úprava: Kočí Petr (27.09.2013)
Studijní prerekvizity -

N409002 / N409002A Chemické inženýrství I

N409076 Inženýrství chemických reaktorů

Poslední úprava: Šnita Dalimil (18.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha