PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy matematické optimalizace - N413009
Anglický název: Introduction to Mathematical Optimization
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc.
Třída: Předměty pro matematiku
Je záměnnost pro: B413009, AB413009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ413 (12.07.2013)
Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na ekonomiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy využívanými v optimalizaci.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

Měkké kompetence:

1. Zvládnutí základních pojmů matematické optimalizace

2. Znalost a pochopení základních postupů

3. Samostatné řešení problémů

Specifické kompetence:

4. Získání základních znalostí využívaných v optimalizaci

5. Seznámení se s výpočetními algoritmy v optimalizaci

Literatura -
Poslední úprava: Maxová Jana RNDr. Ph.D. (20.01.2020)

Z: Daniel Turzík: Matematika III Základy optimalizace, skripta, VŠCHT Praha, 1999, ISBN 80-7080-363-0

D: Jiří Rohn: Lineární algebra a optimalizace, Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0932-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Maxová Jana RNDr. Ph.D. (20.01.2020)

http://www.vscht.cz/mat/ZMO/Optim_maple.html

https://iti.mff.cuni.cz/series/2006/311.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: TAJ413 (12.07.2013)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc. (19.11.2012)

1. Problémy matematické optimalizace.

2. Úlohy lineárního programování.

3. Konvexní polyedry.

4. Simplexová metoda.

5. Dualita v lineárním programování.

6. Celočíselné programování, totálně unimodulární matice.

7. Základní pojmy teorie grafů.

8. Stromy, hledaný algoritmus pro hledání minimální kostry grafů.

9. Úloha nejkratší cesty Dijkstrův a Floydův algoritmus.

10. Párování v bipartitních grafech, Hallova věta.

11. Úlohy diskrétní optimalizace jako úlohy lineárního programování.

12. Nelineární optimalizace. Lagrangovy multiplikátory.

13. Numerické řešení úloh nelineární optimalizace.

14. Konvexní funkce, positivně semidefinitní matice.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Maxová Jana RNDr. Ph.D. (20.01.2020)

Matematika A, Matematika B (nebo Matematika I, Matematika II)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha