PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy logistiky - N437001
Anglický název: Basic Logistics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dyntar Jakub Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : N437020
Je neslučitelnost pro: N437020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na moderní pojetí logistiky na podnikové úrovni. Vymezuje základní cíle v řízení materiálových toků mezi dodavateli, výrobci a jejich zákazníky. Principy řízení základní logistických aktivit, nákupu, výroby, distribuce a řízení zpětných toků. Průřezové logistické činnosti, doprava, balení, manipulace, skladování. Náklady a efektivnost logistických projektů. Služby zákazníkům.
Poslední úprava: TAJ437 (14.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

V souladu s požadavky zákazníků navrhovat strukturu logistického systému firem a řídit toky zboží a služeb v něm

Optimalizovat náklady na logistické činnosti

Prosazovat principy udržitelného rozvoje při řízení logistických výkonů

Koordinovat spolupráci s dodavateli a podílet se na spolupráci mezi dalšími složkami managementu firem

Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2013)
Literatura -

Z:Gros I.,Logistika, VŠCHT Praha,Praha,1996,8070802626

Z:Gros I.,Základy logistiky ve schématech a prezentacích,VŠLG, Přerov, 9788087179079

D:Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.,Logistika,Computer Press,Praha,2000,8072262211

D:Rushton A.,Croucher P., Baker P.,The handbook of Logistics and Distribution Management,Kogan Page,London,2000,0749446697

Poslední úprava: TAJ437 (14.11.2012)
Studijní opory -

http://www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council

Poslední úprava: DYNTARJ (18.02.2016)
Sylabus -

1. Logistika, vývoj, základní pojmy, logistický systém, logistický řetězec

2. Logistické cíle firmy, služby zákazníkům, různá pojetí

3. Logistické činnosti, náklady, kapitálové výdaje

4. Struktura nákupního procesu, typy nákupních situací

5. Operativní nákup, velikost objednávky, dodací cykly, termín vyřízení objednávky

6. Řízení výroby, výrobní dávka, výrobní cyklus, vazba na úroveň služeb

7. Operativní rozpis výrobních úkolů, metody

8. Tlačné a tažné systémy řízení výroby

9. Distribuce, distirbuční řetězce, jejich cíle

10. Struktura distribučních řetězců, partneři v distribuci

11. Balení - přepravní a manipulační obaly, palety, kontejnery

12. Skladování - skladovací systémy, technologie, řízení zásob ve skladech

13. Doprava - přepravní systémy, výběr druhů dopravy, optimalizace

14. Logistický informační systém, organizace logistiky v podniku

Poslední úprava: GROSI (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: GROSI (26.06.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha