PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy marketingu - N437004
Anglický název: Basic Marketing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 15 (400)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Staré označení: ZM
Garant: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení cílů a úlohy marketingu v podniku. Studenti se seznámí s východisky marketingu a osvojí si postupy a techniky používané při segmentaci trhu, positioningu a navrhování nástrojů marketingového mixu. Marketingový mix je představen jako soubor cílů a rozhodnutí v oblasti produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky. Porozumění je prohloubeno souborem aplikací - příkladů a případových studií z oblasti chemických a potravinářských produktů.
Poslední úprava: Grosová Stanislava (12.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou rozumět významu marketingu pro řízení podniku, konkrétně pak jeho roli ve vývoji, navrhování a zavádění nových výrobků na trh, řízení existujcích výrobků, formulaci cenových rozhodnutí, spolupráci s distributory, řízení komunikace s trhem a získávání a zpracování informací a konkrétních trzích.

Studenti budou umět:

Sestavit model marketingového prostředí podniku

Analyzovat konkurenci pro konkrétní podnik

Navrhnout vhodný marketingový mix produktu

Poslední úprava: TAJ437 (12.11.2012)
Literatura -

Z:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2004,8070805056

D:Zamazalová a kol.,Marketing,C.H.Beck,Praha,2010,9788074001154

D:Kotler P., Keller K.L.,Marketing Management,Grada,Praha,2007,9788024713595.

Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2013)
Studijní opory -

složka Základy marketingu na vnitřním sdíleném disku S

Poslední úprava: Botek Marek (24.09.2015)
Metody výuky

Přednáška je zaměřená na dané téma, je podporovaná prezentací v Power Pointu a je doplněná konkrétními příklady aplikací z praxe chemických a potravinářských podniků, vyrábějících výrobky určené pro konečné spotřebitele, resp. rodiny. Pozornost je věnovaná také průmyslovým trhům.

V rámci cvičení je probíráno řešení 10 případových studií. Student pracuje v týmu na řešení dvou případových studií a výsledky, které představují návrh výrobku pro vybraný segment spotřebitelů, jsou prezentovány na cvičení.

Poslední úprava: ROZ437 (10.09.2008)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování tří případových studií, které jsou řešeny na cvičeních z předmětu a za zpracování a prezentaci dvou projektů nových výrobků.

Zkouška z předmětu má písemnou a ústní část. Písemná část obsahuje je složená z celkem 50 otázek otevřených nebo uzavřených (výběr z možností)a z 2 krátkých případových studií. Ústní část zkoušky obsahuje jednu otázku, odpovídající názvu tématu uvedeného v sylabu předmětu.

Poslední úprava: Grosová Stanislava (29.09.2008)
Sylabus -

1. Marketing a jeho úloha v řízení podniku. Marketingové řízení.

2. Marketingové prostředí.Stakeholdeři, hodnotový řetězec.

4. Základy spotřebniho chování.

5. Nákupní jednání na průmyslových trzích.

6. Segmentace trhů, hodnocení a výběr segmentů, formulace pozice na trhu.

7. Výrobek a výrobková politika. Kvalita, balení, služby.

8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.

9. Značka a její řízení.

10. Cena a cenová politika.

11. Distribuce a distribuční politika.

12. Integrovaná marketingová komunikace. Reklama.

13. Podpora prodeje a public relations.

14. Osobní prodej.

Poslední úprava: Grosová Stanislava (12.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Podniková ekonomika, Management podnikových procesů

Poslední úprava: Grosová Stanislava (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha