PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Manažerská ekonomika - N437034
Anglický název: Managerial Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/maneko
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky, které jsou předpokladem pro výkon manažerských a ekonomických funkcí. Manažerská ekonomika spojuje ekonomickou teorii, zejména mikroekonomii a teorii podnikové ekonomiky, s metodami a nástroji analýzy a optimalizace. Poskytuje tak důležité nástroje pro manažerskou a podnikatelskou činnost. Při výuce je důraz kladen zejména na základní podnikové činnosti a na veličiny charakterizující podnik (jako jsou výnosy, náklady, výsledek hospodaření, efektivnost) ve vazbě na vlastnickou a kapitálovou strukturu podniku a s ohledem na vývoj podniku a stadia jeho životního cyklu.
Poslední úprava: Strachotová Dana (08.09.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Kompetentně reagovat na měnící se podmínky podnikání a využívat budoucí příležitosti pro rozvoj podniku.

Komplexně analyzovat účetní výkazy a hospodaření podniku.

Chápat podstatu a základní úkoly jednotlivých podnikových činností, budou schopni tyto činnosti analyzovat a řídit ve vazbě na cíle podniku jako celku.

Poslední úprava: Strachotová Dana (10.11.2015)
Literatura -

Z:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada Publishing,Praha,2011,978802473491

Z:Synek M.,Kislingerová E. a kol.,Podniková ekonomika,C.H. Beck,Praha,2010,9788074003363

D:Grosová S. a kol.,Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,Praha,2003,8070804300

D:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807118

D:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354

Poslední úprava: Strachotová Dana (10.11.2015)
Studijní opory -

Prezentace přednášek a zadání případových studií na disku S.

http://kem.vscht.cz/predmety/maneko

Poslední úprava: Strachotová Dana (08.09.2015)
Metody výuky

Každý učební blok (3 hodinový) se bude skládat z výkladu, diskuse, kvízů, řešení menších úloh a případových studií. Práce na případových studiích budou studenti realizovat po skupinách i samostatně. Cvičení z předmětu Manažerská ekonomika jsou organickou součástí každého učebního bloku, spočívají především v řešení příkladů a zadaných případových studií.

Poslední úprava: Strachotová Dana (10.11.2015)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Zápočet spočívá v písemném testu. Test obsahuje minimálně 20 otázek s odpověďmi A-E, z nichž může být i více správných. K nalezení správné odpovědi bude student muset u některých otázek použít vlastní výpočet. Maximálně je možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 60 bodů.

Zkouška je ústní.

Poslední úprava: Strachotová Dana (19.09.2019)
Sylabus -

1.Podnik, jeho funkce a cíle, okolí podniku

2.Efektivnost podniku a její základní kategorie (výrobní faktory, spotřeba výrobních faktorů)

3.Efektivnost podniku a její základní kategorie (výnosy podniku, výsledek hospodaření, efektivnost)

4.Životní cyklus podniku (založení, zakladatelský rozpočet)

5.Životní cyklus podniku (růst, stabilizace, krize a sanace)

6.Životní cyklus podniku (zánik)

7.Majetková a kapitálová výstavba podniku

8.Organizace podniku

9.Podnikové činnosti (funkce) a jejich řízení

10.Nákupní činnosti podniku

11.Výrobní činnosti podniku

12.Prodejní činnosti podniku

13.Finanční a investiční činnosti podniku

14.Finanční analýza podniku

Poslední úprava: Strachotová Dana (10.11.2015)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Strachotová Dana (10.11.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha