PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv - N437035
Anglický název: Pharmacoeconomy and economy of Drug Development
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2015 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 66 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/farmako
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111051
Je záměnnost pro: N111051
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Farmakoekonomika je organická součást ekonomiky zdravotnictví a vznikla z potřeby integrovat rozhodování medicínská a ekonomická. Předmět je také zaměřen na obecné ekonomické aspekty výzkumu a vývoje léčiv. Současný farmaceutický průmysl produkuje desetitisíce druhů léčiv v různých lékových formách, jejich výzkum a vývoj je však nesmírně ekonomicky náročný. Proto výchova studentů, kteří budou schopni propojit své odborné technické a technologické znalosti s aspekty z oblasti manažerské ekonomiky, má společenský význam.
Poslední úprava: Strachotová Dana (08.09.2015)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Hodnotit komerční potencionál léčiva, využívat farmakoekonomické analýzy

Řídit a analyzovat náklady ve farmaceutickém výzkumu i léčebných procesech

Aplikovat dovednosti v oblasti manažerského a investičního rozhodování

Poslední úprava: Strachotová Dana (13.11.2012)
Literatura -

Z:Strachotová D., Farmakoekonomika, VŠCHT Praha, 2019

D:Gladkij I.,Strnad L.,Zdravotní politika,zdraví a zdravotnictví,UP Olomouc,2008,8024405008

D:Drummond M.F.,O´Brien B.,Stoddart G.L.,Torrance G.W.,Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes,Oxford University Press,New York,1999,192627732

D:Gold M.R.,Siegel J.E.,Russel L.B.,Weinstein M.C.,Cost Effectiveness in Health and Medicine,Oxford University Press,New York,2006,9780195108248

D:Lullmann H.,Mohr K.,Hein L.,Barevný atlas farmakologie,Grada,Praha,2007,9788024716725

Poslední úprava: Strachotová Dana (19.09.2019)
Studijní opory -

Prezentace přednášek uložené na disku S

Periodika: Farmakoeonomika, Pharm Business Magazine, a další

http://kem.vscht.cz/predmety/farmako

Poslední úprava: Strachotová Dana (08.09.2015)
Metody výuky

Předmět probíhá pouze formou přednášek, v jejich průběhu však dojde ke kombinaci předávání teoretických znalostí s jejich praktickým procvičováním. Některé učební bloky budou nahrazeny případovými studiemi.

Účast na výuce není povinná, předmět lze absolvovat i formou samostudia, přestože se tím ztrácí podstatná část potenciálního přínosu předmětu. Doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v části literatura.

Poslední úprava: Strachotová Dana (13.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Písemná zkouška spočívá v úspěšném řešení testu. Test bude obsahovat max. 25 otázek bez odpovědí. Bodová hodnota jednotlivých otázek nebude stejná, maximálně bude možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 55 bodů. Bodový výsledek testu bude základem pro hodnocení studenta.

Poslední úprava: Strachotová Dana (19.09.2019)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu (ekonomická náročnost zdravotnictví, léková politika, ekonomika zdravotnictví, racionální farmakoterapie)

2. Farmakoekonomika, úvod do problematiky

3. Farmakoekonomická analýza jako rozhodovací proces

4. Metody používané ve farmakoekonomice

5. Měření nákladů ve farmakoekonomických studiích, nákladové indikátory

6. Hodnocení výsledků farmakoterapeutických intervencí, QALY

7. Farmakoekonomické analýzy, 5 algoritmů rozhodování

8. Případová studie

9. Český farmaceutický průmysl v evropském kontextu

10. Výzkumné projekty ve farmaceutickém průmyslu

11. Obecná a ekonomická problematika výzkumu a vývoje originálních a generických léčiv

12. Ekonomický rozbor pro vstup léčiva na trh

13. Prognózy spotřeby léčiv, ceny lékových forem, SWOT analýza

14. Případová studie

Poslední úprava: Strachotová Dana (19.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Strachotová Dana (10.11.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha