PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekonomika odvětví chemického a potravinářského průmyslu - N437058
Anglický název: Economics of Chemical and Food Industry
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Souček Ivan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět se zaměřuje na ekonomickou výkonnost chemického a rafinérského průmyslu. Popisuje postavení těchto oborů, jejich strukturu a základní ekonomické vztahy. Zaměřuje se na vazby finančního řízení, řízení aktiv a investičního rozhodování. V rámci studia studenti navštíví 3 podniky chemického průmyslu.
Poslední úprava: Souček Ivan (11.01.2017)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

základní principy řízení aktiv a hodnocení investic

základní přístupy k finančnímu řízení a plánovaní v chemickém průmyslu

základní metody využívané v technikách business intelligence pro dlouhodobé plánování

Poslední úprava: Souček Ivan (29.07.2019)
Literatura

Z:DVOŘÁK Fr.,Významné strukturální změny ve vybraných oborech chemického průmyslu na území ČR,VŠCHT Praha,2011

Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada Publishing,Praha,2010

D:KOTLER P., KELLER K.L.,Marketing management,Grada Publishing,Praha,2007,9788024713595

D:MOLNÁR, Z. Competitive Intelligence. Oeconomica, Praha, 2009, 9788024516035

D:VEBER J. a kol.Management,Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita,Management Press,Praha,2009,9788072612000

D:Vývoj chemického průmyslu v letech 2010-2016, Výroční zprávy SCHP

Poslední úprava: Souček Ivan (11.01.2017)
Studijní opory

presentace z přednášek, exkurze

Poslední úprava: Souček Ivan (29.07.2019)
Sylabus

1. Úvod do kurzu

2. Struktura českého chemického a rafinérského průmyslu (NACE, současná výrobková provázanost českého chemického průmyslu

3. Základní výkazy hospodaření - Výsledovka

4. Základní výkazy hospodaření - Rozvaha

5. Základní výkazy hospodaření - Cash Flow

6. Finanční analýza podniků v chemickém průmyslu

7. Podpůrné nástroje pro strategické plánování -1:benchmarking

8. Podpůrné nástroje pro strategické plánování -2: Competitive intelligence

9. Operativní plánování v chemickém průmyslu

10.Strategické plánování v chemickém průmyslu

11.Assets management 1: Řízení investičního procesu

12.Assets management 2: Moderní metody řízení údržby

13.Moderní nástroje řízení výkonnosti

14.Perspektivy českého a evropského chemického průmyslu

Poslední úprava: Souček Ivan (29.07.2019)
Studijní prerekvizity

žádné

Poslední úprava: Souček Ivan (29.07.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 9
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 9
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 80

 
VŠCHT Praha