Základy fyziky - N444022
Anglický název: Fundamentals of Physics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B444011
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/pedmty-bakalaskeho-studia/34-zaklady-fyziky.html
Garant: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Jirešová Jana Dr. Mgr.
Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N444022A
Je neslučitelnost pro: B444003, N444001, AB444003
Je záměnnost pro: N444022A, B444011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních fyzikálních jevů a na rozvoj technického myšlení. Jsou probírány fyzikální zákony a vysvětlovány fyzikální principy, které jsou nezbytné pro návazné předměty v bakalářském studiu.
Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vysvětlit podstatu vybraných fyzikálních jevů z oblasti mechaniky, kmitů a vlnění, optiky, elektřiny a magnetismu

Aplikovat fyzikální zákonitosti a souvislosti při studiu návazných předmětů

Samostatně řešit fyzikální úlohy, které jsou základem pro návazné studium

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Literatura -

Z: Hofmann J., Urbanová M., Fyzika I, VŠCHT Praha, 2011, 978-80-7080-77-4

Z: Hofmann J., Sbírka příkladů ze Základů Fyziky, elektronická verze příkladníku, http://ufmt.vscht.cz/cs/pedmty-bakalaskeho-studia/34-zaklady-fyziky.html

D: Hofmann J. a kol., Sbírka příkladů z fyziky, VŠCHT Praha, 2008, 978-80-7080-708-8

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Studijní opory -

http://ufmt.vscht.cz/cs/pedmty-bakalaskeho-studia/34-zaklady-fyziky.html

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Metody výuky

Přednášky a výpočetní semináře

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Dva průběžné testy během semestru, písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Sylabus -

1.Úvod: Fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI.

2.Základní pojmy mechaniky I: Síla, Newtonovy zákony, práce, výkon, energie kinetická a potenciální. Zákony zachování mechanické energie a hybnosti, pružné a nepružné rázy.

3.Základní pojmy mechaniky II: Moment setrvačnosti, moment síly. Práce, výkon a energie při rotaci. Valení těles.

4.Hydromechanika: Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Bernoulliova rovnice.

5.Kmity: Netlumené, tlumené a vynucené harmonické kmity. Skládání kmitů.

6.Vlnění: Popis vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění. Huygensův princip, lom a odraz, Snellův zákon. Interference vlnění, stojaté vlnění.

7.Vlnová optika: Povaha světla, interference světla, tenká vrstva, ohyb na štěrbině, difrakční mřížka.

8.Geometrická optika: Základní pojmy optického zobrazování, zobrazování odrazem a lomem.

9.Elektrostatické pole: Coulombův zákon. Elektrický dipól. Potenciál, napětí, práce. Kondenzátor, polarizace dielektrika. Pohyb náboje v elektrickém poli.

10.Stejnosměrné obvody: Ohmův zákon, Jouleův zákon. Kirchhoffovy zákony. Měření proudů, napětí a elektrických odporů.

11.Magnetické pole: Silové účinky magnetického pole. Hmotový spektrograf, měřicí přístroje. Biotův-Savartův zákon. Magnetické pole v látkách.

12.Elektromagnetické pole: Elektromagnetická indukce, vlastní a vzájemná indukčnost.

13.Obvody střídavého proudu: Generátor střídavého proudu. Výkon střídavého proudu. Impedance, fázové posunutí, sériový rezonanční obvod.

14.Základní pojmy moderní fyziky: Fotoelektrický jev, rentgenové záření, rentgenová difrakce na krystalech.

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Základy matematiky

Poslední úprava: Jirešová Jana (13.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40