PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy fyziky - N444022A
Anglický název: Fundamentals of Physics
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Uhrová Helena doc. Ing. CSc.
Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N444022
Je záměnnost pro: B444011, N444022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Úvod: Fyzikální veličiny, soustava jednotek SI, matematický aparát fyziky.

2. Mechanika I: Newtonovy zákony, síla a pohyb. Práce, výkon, energie kinetická a potenciální.

Zákony zachování mechanické energie a hybnosti, pružné a nepružné rázy.

3. Mechanika II: Moment setrvačnosti, moment síly, moment hybnosti. Práce,

výkon a energie při rotaci. Valení těles. Podmínky rovnováhy, těžiště.

4. Hydromechanika: Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Bernoulliova rovnice a její aplikace.

5. Kmity a vlnění: Netlumené, tlumené a vynucené harmonické kmity, rezonance. Skládání kmitů.

Popis vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění. Lom, odraz a interference vlnění.

6. Nauka o teple: Teplota a její měření, mechanismy přenosu tepla, tepelná kapacita, fázové přeměny,

vnitřní energie, entropie, entalpie, termodynamické děje.

7. Elektrostatické pole: Coulombův zákon. Elektrický dipól. Potenciál a napětí. Kapacita,

polarizace dielektrika.

8. Stejnosměrné obvody: Ohmův zákon, Jouleův zákon, Kirchhoffovy zákony. Měření proudů,

napětí a elektrických odporů.

9. Magnetické pole: Silové účinky magnetického pole. Hmotový spektrograf, měřicí přístroje.

Magnetické pole v látkách.

10. Elektromagnetické pole: Elektromagnetická indukce, generátor střídavého proudu,

princip el. motorů. Sériový rezonanční obvod. Elektromagnetické vlny.

11. Vlnová optika: Povaha světla, interference světla, tenká vrstva, ohyb na štěrbině, difrakční

mřížka, polarizace světla, optická aktivita látek.

12.Geometrická optika: Základní pojmy optického zobrazování, zobrazování odrazem a lomem.

Optické přístroje: lupa, mikroskop, dalekohled.

13.Základní pojmy moderní fyziky: Fotoelektrický jev, rentgenové záření, dualita částice-vlnění,

absorpce, emise, laser.

14.Pevné látky: Polovodiče, dioda, tranzistor.

Poslední úprava: SMIDOVAL (29.03.2007)
 
VŠCHT Praha