PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii II - N444023
Anglický název: Senzoric and Cybernetics in Chemistry: Term Project II
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Soušková Hana Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ444 (27.11.2012)
Náplň tohoto semestrálního projektu je určena pedagogem, který v posledním semestru studia povede diplomovou práci studenta, a zpravidla je s diplomovou prací tematicky totožná. Účelem je poskytnout posluchačům delší časový úsek na teoretické zpracování problematiky, laboratorní měření, vyhodnocení výsledků, odbornou komunikaci s vedoucím práce, vytříbení prezentačních dovedností apod. Studenti jsou vedeni ke komplexnímu přístupu a systematické práci při řešení konkrétního úkolu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ444 (27.11.2012)

Studenti budou umět:

analyzovat a systematicky řešit odborný úkol

provádět rešerši informačních zdrojů

vyhodnocovat výsledky vlastních experimentů

prezentovat své poznatky v odborné diskusi při obhajobě projektu

Literatura -
Poslední úprava: TAJ444 (27.11.2012)

Bude zadávána vedoucím práce každému studentovi individuálně.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ444 (27.11.2012)

Budou zadávány vedoucím práce každému studentovi individuálně.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (04.03.2016)

a) Pro předmět jsou formálně vyhrazeny 3 vyučovací hodiny týdně; práce na projektu, případně konzultace probíhají podle individuálních časových možností vedoucího projektu a studenta.

b) Projekt bude zakončen obhajobou, která se uskuteční během zkouškového období po zimním semestru.

c) Na obhajobu projektu si student připraví prezentaci a navíc vypracuje minimálně 10 stránkovou písemnou zprávu o řešeném problému. Po přednesení prezentace bude následovat širší odborná diskuse nad tématem projektu. Tato diskuse nebude mít charakter explicitního zkoušení z teorie. Na základě této obhajoby student získá klasifikovaný zápočet.

d) Pokud se student během zimního semestru zúčastní studentské vědecké konference, na které představí a v diskuzi obhájí výsledky řešení semestrálního projektu, nemusí postupovat podle bodů b) a c) - tedy zpracovávat písemnou zprávu o řešeném problému - a klasifikovaný zápočet získá přímo od hodnotící komise studentské vědecké konference.

Sylabus -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (04.03.2016)

Práce na projektu probíhá po celý semestr a má formu jednak pravidelných konzultací mezi studentem a vedoucím projektu a jednak samostatné rešeršní/experimentální/laboratorní práce studenta. Projekt je zakončen obhajobou, která má podobu ústní prezentace výsledků a následné odborné diskuse. Pokud se student se svým projektem zúčastní SVK, získá klasifikovaný zápočet přímo od hodnotící komise.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ444 (27.11.2012)

Předpokládá se zvládnutí všech předmětů, které ve studijním plánu mgr. studia Semestrálnímu projektu oboru Senzorika a kybernetika v chemii II předcházejí.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Obhajoba individuálního projektu 60

 
VŠCHT Praha