PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzika A - N444024
Anglický název: Physics A
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Garant: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Urbanová Marie prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : N444001
Je neslučitelnost pro: N444001, B444003, AB444003
Je záměnnost pro: AB444003, B444003, B444001, N444001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení základních fyzikálních jevů a na rozvoj technického myšlení. Jsou probírány fyzikální zákony a vysvětlovány fyzikální principy, které jsou nezbytné pro návazné předměty v bakalářském studiu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Studenti budou umět:

Vysvětlit podstatu vybraných fyzikálních jevů z oblasti mechaniky, kmitů a vlnění, optiky, elektřiny a magnetismu

Aplikovat fyzikální zákonitosti a souvislosti při studiu návazných předmětů

Samostatně řešit fyzikální úlohy, které jsou základem pro návazné studium

Využít výpočetní techniky s vhodným software (např. MAPLE) pro řešení složitějších fyzikálních úloh

Literatura -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Z: Hofmann J., Urbanová M., Fyzika A, Elektronická verze učebního textu, http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Z: Hofmann J.,Urbanová M., Jirešová J.,Sbírka příkladů z Fyziky A, Elektronická verze příkladníku, http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

D: Hofmann J., Urbanová M., Fyzika I, VŠCHT Praha, 2011, 978-80-7080-77-4

D: Hofmann J. a kol., Sbírka příkladů z fyziky, VŠCHT Praha, 2008, 978-80-7080-708-8

D: Halliday D., Resnick R., Walker J., Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000, 80-214-1868-0, 81-7196-213-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Výuka formou přednášek a výpočetních seminárních cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

1.Úvod, kinematika translačního pohybu: Fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI. polohový vektor, vektor okamžité rychlosti a zrychlení, přirozené směry pohybu, tečné a normálové zrychlení.

2.Základní pojmy dynamiky translačního pohybu: Síla, Newtonovy zákony, práce, výkon, energie kinetická a potenciální. Zákony zachování mechanické energie a hybnosti, pružné a nepružné rázy.

3.Základní pojmy mechaniky rotačního pohybu: Moment setrvačnosti, moment síly, moment hybnosti. Práce, výkon a energie při rotaci. Valení těles. Podmínky rovnováhy, těžiště.

4.Mechanika kontinua, hydromechanika: Síly v kontinuu, deformace tělesa, Hookův zákon. Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Bernoulliova rovnice, proudění reálné kapaliny, viskozita.

5.Kmity: Netlumené, tlumené a vynucené harmonické kmity. Pohybové rovnice pro jednotlivé druhy kmitů a diskuze jejich řešení. Skládání kmitů.

6.Vlnění: Popis vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění. Huygensův princip, lom a odraz, Snellův zákon. Interference vlnění, stojaté vlnění.

7.Vlnová optika: Povaha světla, interference světla, tenká vrstva, ohyb na štěrbině, difrakční mřížka.

8.Geometrická optika: Základní pojmy optického zobrazování, zobrazování odrazem a lomem, optické přístroje - lupa, mikroskop, dalekohled

9.Elektrostatické pole: Coulombův zákon. Elektrický dipól. Potenciál, napětí, práce. Homogenní elektrické pole. Kondenzátor, polarizace dielektrika. Pohyb náboje v elektrickém poli.

10.Stejnosměrné obvody: Ohmův zákon, Jouleův zákon. Kirchhoffovy zákony. Měření proudů, napětí a elektrických odporů.

11.Magnetické pole: Silové účinky magnetického pole. Hmotový spektrograf, měřicí přístroje, cyklotron, Hallův jev. Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon. Magnetické pole v látkách.

12.Elektromagnetické pole: Elektromagnetická indukce, vlastní a vzájemná indukčnost. Elektromagnetické vlny, energie elektromagnetického pole. Mikrovlnný a indukční ohřev.

13.Obvody střídavého proudu: Generátor střídavého proudu. Výkon střídavého proudu. Impedance, fázové posunutí, sériový rezonanční obvod.

14.Úvod do kinetické teorie látek: Kinetická interpretace tlaku a teploty. Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul, střední kinetická energie molekul, střední, středně kvadratická a nejpravděpodobnější rychlost molekul.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (08.11.2012)

Matematika A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha