PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Databázové systémy - N445003
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=4
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (01.07.2013)
Předmět je orientován na získání praktických znalostí práce s moderním relačním databázovým systémem typu klient-server s použitím dotazovacího jazyka SQL. Dále dává teoretické základy pro konceptuální modelování, normalizaci relačního modelu dat včetně integritních omezení, zabezpečení dat z hlediska přístupu k datům i výpadkům a pro vývoj databázových aplikací.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)

Studenti budou umět:

 • pracovat s moderním relačním databázovým systémem typu klient-server,
 • pracovat s různými typy databázových klientů,
 • vytvářet a upravovat jednoduchá databázová schémata pomocí příkazů jazyka SQL,
 • vkládat, měnit, mazat a získávat data pomocí příkazů jazyka SQL.

Literatura -
Poslední úprava: VOVSIKJ (14.11.2012)

Z:Šimůnek M.,SQL Kompletní kapesní průvodce,Grada,Praha,1999,8071696927

Z:Maslakowski M.,Naučte se MySQL za 21 dní,Computer Press,Praha,2001,8072264486

D:Hernandez M.J. a Viescas J.L.,Myslíme v jazyku SQL: tvorba dotazů,Grada,Praha,2004,802470899X

D:Schwartz B. a kol.,MySQL profesionálně: optimalizace pro vysoký výkon,Zoner Press,Brno,2009,8074130359

Studijní opory -
Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=4

Sylabus -
Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)

 1. Moderní databázové systémy a systémy řízení báze dat. Základní pojmy databázových systémů.
 2. Základní databázové operace, projekce, filtrace, spojování tabulek, množinové operace.
 3. Dotazovací jazyk SQL. Základní příkazy SQL. Příkaz SELECT.
 4. Tvorba jednoduchých dotazů. Filtrační podmínky. Logické operátory, regulární výrazy, predikáty. Použití poddotazů.
 5. Datové typy a práce s nimi. Použití zabudovaných funkcí.
 6. Seskupování řádků, agregační výpočty. Spojování tabulek, sjednocení tabulek.
 7. Techniky tvorby dotazů. Kontingenční tabulky, seznamy, pořadí, kumulované a klouzavé souhrny.
 8. Příkazy jazyka SQL pro tvorbu, aktualizaci a odstraňování tabulek. Příkazy jazyka SQL pro přidávání, aktualizaci a odstraňování řádků.
 9. Metody logické organizace bází dat. Konceptuální modelování.
 10. Relační model dat. Základy normalizace dat. Klíče a jejich typy.
 11. Normalizace relačního modelu dat. Integrita dat, její typy.
 12. Architektura databázových systémů. Bezpečnost dat a její zajištění. Přístupová práva.
 13. Transakce a jejich vlastnosti. Stavy transakce. Zotavení po výpadcích.
 14. Životní cyklus databázových aplikací. Zadání, analýza, návrh, programování, testy, předání, provoz a růst databázových aplikací.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: VOVSIKJ (19.11.2012)

Uživatelská znalost operačního systému Microsoft Windows a práce v síťovém prostředí, kterou lze získat absolvováním předmětu Aplikace výpočetní techniky - N445001.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)

Aplikace výpočetní techniky - N445001

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha