PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Matematické modelování procesů - N445013
Anglický název: Modelling Mathematical Processes
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445005, AP445011, P445011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (07.11.2012)
Předmět seznamuje se základními principy matematického modelování, modely zařízení běžných v chemickém prostředí, jejich výpočty a simulací chování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Studenti budou umět:

  • analyzovat úlohu,
  • převést ji na matematický model,
  • vypočítat statické i dynamické chování,
  • implementovat je v prostředí MATLAB
  • chování systému simulovat
Literatura -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Ostrava,MONTANEX a. s.,1999,8072250302

D:Bequette B.W.,Process Dynamics.Modeling, Analysis, and Simulation,Prentice Hall PTR,New Jersey,1998,0132068893

D:Ingham, J., Dunn, I.J., et al.:Chemical Engineering Dynamics,VCH,Weinheim,1994,9783527314607

D:Hangos, K.M., Cameron, I.T.,Process Modelling and Model Analysis,Academic Press,N.Y.,2001,0121569314

Studijní opory -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

interní materiály

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

V průběhu semestru bude zadáno několik drobnějších úkolů.

Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části je třeba prokázat jak matematický vhled do problému, tak i základní programovací zručnost.

Student získá kredity po úspěšném absolvování předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (07.11.2012)

1. Pojem modelu a modelování, postuláty modelování, třídění modelů.

2. Způsoby modelování, základní pojmy mechaniky kontinua.

3. Základní rovnice sdílení hmoty, hybnosti a energie.

4. Hydrodynamické modely toku a jejich třídění. Modely ideálního míchání a pístového toku.

5. Modely kaskády ideálních mísičů bez a se zpětným promícháváním.

6. Rovnice dispersního modelu, kombinované modely, diskriminace modelů toku.

7. Kinetika přestupu hmoty a tepla. Fázová rovnováha. Chemická kinetika, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha.

8. Modely stacionárního a dynamického chování procesů. Bezrozměrné modelové rovnice.

9. Modely zásobníku kapalin a plynu.

10. Modely tepelných výměníků - soustředěné parametry.

11. Modely tepelných výměníků - rozložené parametry.

12. Modely patrových a plněných výměníků hmoty.

13. Modely chemických reaktorů, stabilita reaktorů.

14. Modely biochemických reaktorů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Základním předpokladem je absolvování Matematiky I a znalost prostředí MATLAB.

Matematika II, znalost Laplaceovy transformace je výhodou. Zkušenosti s modlulem SIMULINKjsou opět výhodou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Matematika II, Základy chemického inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha