Experimentální identifikace - N445021
Anglický název: Experimental Identification
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445007, AP445012, P445012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit se s běžnými obecně platnými principy identifikace systémů analogových i diskrétních
Poslední úprava: Bártová Darina (07.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • pracovat s běžnými identifikačními metodami,
  • pracovat s jejich programovou implementací,
  • hodnotit jejich efektivitu.
  • V rámci předmětu absolvují komplexní úlohu (od naměření dat po získání modelu).
  • používat rozhraní pro identifikaci modelů v prostředí MATLAB.
Poslední úprava: TAJ445 (12.11.2012)
Literatura -

D:Šimandl M.,Identifikace systémů a filtrace, Vydavatelství ZČU, Plzeň,1997,8070821701

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Montanex a.s.,Ostrava,1999,80722250302

D:Ljung L.,Systém Identification. Theory for the User,Prentice Hall PTR,N.J.,1999,0136566952

Poslední úprava: Bártová Darina (12.11.2012)
Studijní opory -

interní materiály

Poslední úprava: Bártová Darina (12.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Student získá kredity po úspěšném absolvování zkoušky z předmětu

Poslední úprava: Bártová Darina (08.11.2012)
Sylabus -

1. Experimentální identifikace - základní schema, identifikace v širokém a úzkém smyslu

2. Výběr struktury operátoru modelu dynamiky procesů

3. Signály a jejich vlastnosti, diskretizace signálů. Vstupní testovací signály, jejich volba

4. Kritéria adekvátnosti modelu a procesu, metoda nejmenších čtverců (MNČ) a její modifikace

5. Klasifikace metod identifikace, deterministické metody v časové a frekvenční oblasti

6. Identifikace dynamických soustav z přechodových charakteristik - projekt I

7. Metoda Strejcova, Broidova, postupné integrace - prokjekt II

8. Identifikace systémů ve frekvenční oblasti, metoda Kardašov-Karnjušinova

9. Statistické metody identifikace, korelační,spektrální analýza, metody statistické dynamiky

10. Stochastické modely diskrétního typu, modely šumu, popis driftu

11. Volba metody pro odhad parametrů diskrétního modelu, MNČ - obyčejná a vážená

12. Zobecněná, rozšířená, opakovaná MNČ, metoda maximální věrohodnosti

13. Numerické řešení MNČ, rekurzivní metody, robustní identifikace, bootstrap, jackknife - projekt III

14. Komplexní úloha

Poslední úprava: Bártová Darina (25.06.2013)
Studijní prerekvizity -

Matematika II

Poslední úprava: Bártová Darina (12.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 65