PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Simulace podnikových procesů - N445036
Anglický název: Enterprise Processes Simulation
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=40
Garant: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N437026
Anotace -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)
Předmět se zabývá modelováním, simulací a optimalizací systémů diskrétních událostí. V těchto systémech nedochází ke změnám spojitě, ale pouze při výskytu diskrétních událostí důležitých z hlediska chování systému. Jsou to zejména systémy várkové a kusové výroby a logistické, dopravní a obslužné systémy. K modelování těchto systémů a provádění simulačních a optimalizačních experimentů je využíván systém Witness. Zvláštní pozornost je věnována modelování náhodných jevů jako jsou poruchy a neplánované opravy. Předmět je zaměřen prakticky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (16.11.2012)

Studenti budou umět:

 • analyzovat výrobní, obslužné a logistické procesy
 • vytvořit jejich simulační model jako systém diskrétních událostí
 • provádět na modelu simulační experimenty, nalézt optimální variantu procesu
 • automaticky sledovat, zapisovat a zpracovávat děje probíhající v modelovaném procesu
 • zpracovat komplexní projekt od analýzy požadavků až návrhy pro realizaci
Literatura -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (26.06.2013)

Z: Dlouhý M.,Fábry J., Kuncová M., Hladík T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press, Brno, 2007, 978-80-251-1649-4

D: Robinson S.: Successful Simulation. McGraw-Hill, London, 1994, 0-07-707622-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (15.11.2012)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=40

Úvod do použití Witness. http://moodle.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=1904

Videcká Z.: Witness 2000. Uživatelská příručka. VUT, Brno 2001 http://moodle.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=1905

Peredo C. H.: Learning Witness. Lanner Group, Houston 1998 http://moodle.vscht.cz/mod/resource/view.php?id=1906

Metody výuky -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

Analýza vybraných modelových procesů.

Tvorba simulačního modelu, jeho validace a verifikace.

Simulační experimenty, optimalizace procesu.

Řešení vzorových simulačních projektů pod vedením.

Samostatná práce na individuálních simulačních projektech.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (26.06.2013)
Podmínky získání klasifikovaného zápočtu
 • alespoň 80% účast na cvičeních
 • odevzdání všech modelů
 • prezentace projektu
 • zápočtový test

Sylabus -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

1. Základní principy modelování a simulace. Spojité vs. diskrétní modely. Deterministické a stochastické modely. Srovnání principů matematického modelování, interaktivního modelování v grafickém prostředí a experimentování na reálných systémech.

2. Interaktivní grafické modelování a simulace a jejich počítačová podpora, přehled některých programů pro simulaci systémů diskrétních událostí.

3. Systémy diskrétních událostí, teorie front, naivní simulace jednoduchého systému.

4. Prostředí simulačního programu Witness. Interaktivní ovládání modelu a práce se simulačními prvky. Simulační projekty, tvorba simulačních modelů.

5. Tři stupně vytváření modelu (definice, vlastnosti, zobrazení). Základní simulační prvky: součásti, stroje a zásobníky. Knihovna simulačních elementů.

6. Modelování materiálových toků systémem, vstupní a výstupní pravidla. Modelování pracovních sil zdrojů, přerušování práce. Modelování směn. Použití hlavních směn a podsměn.

7. Programovací jazyk WCL. Akce, okamžité akce, uživatelské akce. Atributy součástí. Univerzální a uživatelské atributy. Proměnné a systémové proměnné. Funkce. Knihovna návrhářských elementů, submodely a moduly. Interaktivní tvorba pravidel.

8. Způsoby prezentace vstupních a výstupních dat. Propojení s jinými programy (Excel, SAP, APO). Ikony a galerie obrázků, editor ikon.

9. Modelování prostojů. Poruchy a seřízení. Detaily strojů a součástí: pracovní postupy, stroje s vícenásobným cyklem. Modelování dopravních systémů: dopravníky, dráhy, vozíky. Nakládání a vykládání vozíků. Alokace vozíků.

10. Spojité simulační prvky. Procesory, tanky, tekutiny a potrubí. Spolupráce spojitých a diskrétních prvků. Plnění a vyprazdňování obalů.

11. Simulační projekty. Stanovení cílů, rozsah a detailnost projektu. Sběr dat.

12. Tvorba a testování modelu: struktura modelu, interaktivní tvorba modelu. Verifikace a validace modelu.

13. Simulační experimenty. Použití optimalizačního modulu. Principy metod diskrétní optimalizace. Výpočetní složitost.

14. Dokončení projektu. Dokumentace, použití modulu Documentor. Prezentace a implementace výsledků simulačního projektu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (02.02.2016)
Potřebné požadavky:
 • Uživatelská schopnost práce na počítači
 • Základní úroveň znalosti práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel
Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (13.11.2012)

Aplikace výpočetní techniky, Algoritmizace a programování

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Protokoly z individuálních projektů 35
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha