PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Programování a algoritmizace 1 - N500002
Anglický název: Programming and Algorithmics 1
Zajišťuje: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vagner Ladislav Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B500001, B50001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.
Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C.

ovládat datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C.

rozumět principu rekurze a složitosti algoritmů.

ovládat základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Poslední úprava: Jirát Jiří (13.01.2014)
Literatura -

Z:Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

Z:Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Studijní opory -

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PA1/

(nutné přihlášení)

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Sylabus -

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.

2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

3. Reálné typy. Výrazy.

4. Řídicí struktury, větvení, cykly.

5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.

6. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

7. Pole, řetězce.

8. Ukazatele, dynamické proměnné.

9. Soubory.

10. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

11. Struktury, soubory se strukturami.

12. Spojové seznamy.

13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Vstupní požadavky - angličtina

none

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Studijní prerekvizity

žádné

Poslední úprava: Jirát Jiří (10.01.2014)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha