PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bakalářská práce-restaurování - N700001
Anglický název: Restoration: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:20
E-Kredity: letní s.:20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/20, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B700001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Obsahem bakalářské práce je restaurování konkrétního předmětu včetně jeho přírodovědného a historického průzkumu.
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Provést literární rešerši k danému tématu

Na základě přírodovědného průzkumu navrhnout a realizovat restaurování objektu podle zadání.

Samostatně vyhodnotit experimentální data.

Prezentovat výsledky práce.

Sepsat restaurátorskou zprávu.

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Literatura -

Z Literatura dle literární rešerše k danému předmětu.

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Hodnocení:

Hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí

Hodnocení vedoucího práce z VŠCHT

Hodnocetí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě

Hodnocení prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi)

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (17.12.2012)
Sylabus -

Zadání bakalářské práce je voleno podle studijního oboru a zaměření studenta.

Součástí náplně bakalářské práce je:

 • Popis předmětu, jeho původního použití, prostředí expozice, případně okolnosti nálezu.
 • Dokumentace rozsahu a příčin poškození.
 • Údaje z historických a dalších informačních zdrojů vztahujících se k restaurovanému (konzervovanému) objektu.
 • Zhodnocení historických a uměleckých souvislostí technologie výroby, užití a významu objektu.
 • Stanovení cílů a koncepce restaurování (konzervování); postupů práce, metod dokumentace. -
 • Identifikace materiálů, povlaků, korozních produktů, tmelů, technologických hmot atd.
 • Ověření restaurátorských a konzervátorských postupů na vzorcích.
 • Konzultace na specializovaných pracovištích.
 • Plastické a grafické studie pro potřeby rekonstrukce či doplňování.
 • Restaurování poškozených a chybějících částí.
 • Popis materiálového řešení a technologií použitých při restaurování.
 • Řešení povrchových úprav a konzervace předmětu.
 • Opatření k zajištění dlouhodobé životnosti a stanovení režimu údržby předmětu.
 • Vypracování restaurátorské zprávy.

Poslední úprava: TAJ148 (07.06.2005)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce V

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha