Řemeslné techniky I - N700002
Anglický název: Handicraft Techniques I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Záměnnost : Z700002
Je záměnnost pro: B700002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a předmět slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování - restaurování. *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších kovových předmětů s důrazem na využití řemeslných technik zpracování kovů (např. odlévání chybějících dílů podle dochovaných předloh, pájení, využití kovotlačitelských, kovotepeckých, ryteckých a jiných technik zpracování kovů, metod povrchových úprav kovů např. zlacením nebo stříbřením aj.) Jednotlivé práce jsou vedeny pod dozorem restaurátora s licencí.
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace
 • využít své řemeslné dovednosti pro restaurování
 • zhotovit repliku podle své specializace

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Metody výuky

Obor textil - doporučená literatura ke studiu:

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

D Géciová-Komorovská,V. - Slovenská lúdová paličkovaná čipka. Bratislava: Alfa, 1989.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Chlupová,A. a kol. - Slovenská lúdová výšivka Bratislava: Alfa, 1985.

D Jánošovová.M; a kol.- Malované jehlou Praha: Práce, 1985.

D Kraatz,A. - Dentelles. Paris 1988.

Z Kybalová,L. - Orientální koberce. Praha. ARTTIA 1969.

Z Langhammerová,J. - Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice: ÚLK, 1992.

D Marková,E. - Slovenské l´udové tkaniny. Bratislava: VEDA, 1976.

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

D Vondrušková,A; Kaprasová,L. - Šikovné ruce. Praha: Mladá fronta, 1989

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

1. Povinná docházka.

2. Zhotovení práce dle zadání.

3. Vypracování a odevzdání zprávy obsahující postup práce a fotodokumentaci předmětu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Odlévání kovů

Tvarování a úpravy kovů za tepla

Dělení a tvarování kovů za studena

Spojování kovových materiálů

Povrchové úpravy kovů a jejich fixace

Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotlačitelství, kovotepectví, rytectví, plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
 • Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
 • Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
 • Sklo - plošné techniky - malba skla
 • Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
 • Keramika - modelování figurální keramiky
 • Modelování duté keramiky
 • Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
 • Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

 • Předtkalcovské a lidové tkaniny
 • Tkalcovské techniky
 • Paličkovaná a šitá krajka - základní a odvozené techniky
 • Paličkovaná a šitá historická krajka
 • Lidová výšivka
 • Historická výšivka
Předmět je určen k získání a zdokonalování dovedností v řemeslných technikách textilní tvorby, má charakter převážně odborně praktický a je zaměřený na rozvíjení řemeslných, výtvarných a dalších dovedností potřebných pro konzervování-restaurování objektů z textilních materiálů. Zároveň procvičuje a prohlubuje znalosti z oboru textilní technologie a terminologie a s tím související práci s odbornou literaturou.

Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50