PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mikroekonomie - N832001
Anglický název: Microeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : B837007
Je záměnnost pro: B837007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Mikroekonomie studuje postupy, které lidé volí v podmínkách vzácnosti. Je třeba ovšem poznamenat, že se nejedná pouze o zúžené chápání tohoto pojmu na problém materiální nouze. Vzácnými zdroji jsou např. také čas a peníze. V podstatě každá volba obsahuje prvky vzácnosti a naším úkolem je vyrovnávat se se vzácností v jejích rozmanitých podobách. Cílem mikroekonomie je tedy seznámit studenty s těmi myšlenkovými postupy, které jim pomohou rozvíjet „cit pro ekonomii". Metodou, jak toho dosáhnout, je, aby studenti vnímali ekonomii jako vědu o přirozeném světě. Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet a dále seznámit studenty se základními poznatky ekonomické vědy. Dalším cílem je objasnit hlavní aspekty fungování ekonomického systému. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků. Vzhledem k tomu, že přednášky jsou zaměřeny zejména pro posluchače technických a přírodovědných oborů, je předmět vybaven celou řadou grafů a číselných údajů, umožňujících snadnější pochopení dané problematiky. Je to snaha přiblížit studentům technických vysokých škol ekonomické veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka a které nejsou tak snadno měřitelné jako např. hmotnost, dráha a čas.
Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Výstupy studia předmětu -

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni ekonomicky myslet, teoreticky analyzovat ekonomické problémy a pochopit vztah ekonomické teorie a hospodářské praxe. Studenti budou schopni aplikovat základní principy ekonomického chování lidí a fungování trhů do soudobé hospodářské praxe a řešit aplikační příklady. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, s důrazem na proces globalizace. Na základě absolvování předmětu mikroekonomie budou studenti schopni vysvětlit, řešit a aplikovat principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (domácností a firem), fungování trhů, povahy konkurence a regulace na trzích, důsledků cenové regulace, trhů práce a kapitálu, teorie externalit a veřejných statků.

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Literatura -

Typ, autor, název, vydal:

Z: Pichaničová, L., Pačesová, H.: Ekonomie I, (Mikroekonomie), VŠCHT, 2005, 80-7080-503-X

Z: Holman, R.: Ekonomie, Praha, C. H. Beck, 2016, 6. vydání, ISBN 978-80-7400-278-6

D: Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie, Praha, Grada, 1999, K21

D: Varian, H. R.: Mikroekonomie, Praha, Victoria Publishing, 1995, K1

D: Frank, R. H., Bernanke, B. S.: Mikroekonomie, Praha, Grada Publishing, 2002, K9

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Studijní opory -

Pomocný text na https://books.google.cz/books?id=nHiz2BJdwHYC&pg=PR1&dq=holman+r&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiDkqvFzeHYAhWBqSwKHaGlAIAQ6AEIOTAC#v=onepage&q=holman%20r&f=false

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Sylabus -

1. Stručný přehled vývoje dějin ekonomického myšlení.

2. Základní pojmy ekonomické organizace.

3. Chování spotřebitele, užitečnost a poptávka (celkový užitek, mezní užitek, poptávka, elasticita poptávky, tržní poptávka).

4. Chování výrobce, náklady a nabídka (utopené náklady, náklady příležitosti, ekonomické náklady a ekonomický zisk, zastavení činnosti, odchod z trhu).

5. Produkční funkce a nákladová funkce firmy (nabídka firmy v krátkém a dlouhém období, změna nabídky, tržní nabídka).

6. Tržní rovnováha a efektivnost (efektivnost tržní rovnováhy a její dosahování, zásahy a vliv státu).

7. Dokonalé a nedokonalé trhy – chování firmy v dokonalé konkurenci (mezní příjem a cena, maximalizace zisku, minimalizace ztráty).

8. Chování firmy v nedokonalé konkurenci – monopol.

9. Chování firmy v nedokonalé konkurenci – firma v monopolistické konkurenci.

10. Chování firmy v nedokonalé konkurenci – oligopol.

11. Trhy výrobních faktorů, poptávka a nabídka na těchto trzích.

12. Kapitál a úrok (kapitál a investice, úrok a časová hodnota peněz, nominální a reálná úroková míra, úspory, investice, trh zapůjčitelných fondů).

13. Investiční rozhodování a podnikání (aktiva, cena perpetuity, cena anuity, dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnosu, riziko a míra výnosu).

14. Externality (negativní externality, pozitivní externality).

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: TAJ832 (12.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Průběžné a zápočtové testy 50

 
VŠCHT Praha