PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vzdělávání nadaných žáků v chemii - N832055
Anglický název: Education of talented students in chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích talentu a nadání, zaměřuje se na specifika nadání v přírodních vědách a zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání.
Poslední úprava: Kubová Petra (31.08.2018)
Literatura

Cihelková, J. (2017). Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál.

Farah, J. N. (2018). Successful Classroom Management for Gifted and Twice-Exceptional Students: Professional Learning Modules. Prufrock Press.

Fogarty, R., Kerns, G. M., & Pete, B. M. ([2018]). Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press.

Freeman, Y. S., Freeman, D. E., & Ramírez, R. (c2008). Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann.

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada.

Chemická olympiáda [Online]. (2016). Retrieved August 31, 2018, from https://olympiada.vscht.cz/cs/

Miller, A. (2012). Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého Já (Přeprac. a rozš. vyd). V Praze: Triton.

Mudrák, J. (2015). Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada.

TALNET online k přírodním vědám [Online]. (2011). Retrieved August 31, 2018, from http://www.talnet.cz/

Poslední úprava: Duschinská Karolina (31.08.2018)
Sylabus

1. Charakteristika nadaných, koncepce nadání

2. Nadaní žáci v přírodních vědách

3. Práce s nadaným žákem v rámci běžné výuky ve třídě. Vhodné organizační formy práce s heterogenní skupinou. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy, základní a rozšiřující učivo.

4. Nadání jako speciální vzdělávací potřeba. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, žáci s dvojí výjimečností.

5. Chemická Olympiáda. Letní soustředění a tábory, přírodovědné soutěže.

6. Badatelsky orientovaná výuka.

7. Mimoškolní aktivity: Talnet, SOČ.

Poslední úprava: Kubová Petra (31.08.2018)
 
VŠCHT Praha