PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný anglický jazyk I - N834008A
Anglický název: Professional English Language I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B834001
Pro druh:  
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Je záměnnost pro: N834008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (12.02.2020)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oboru životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (12.02.2020)

Studenti budou umět:

  • pracovat s jazykem za využití odpovídajících lexikálních, gramatických a stylistických prostředků
  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • argumentovat v diskusi na odborné téma
  • vypracovat anotaci odborného článku vztahujícího se ke studovanému oboru
Literatura -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (12.02.2020)

Z: Materiály připravené Katedrou jazyků (webová stránka katedry )

D: Sowton C., Hewings M., Cambridge Academic English, Student´s Book, Cambridge University Press, 2012, 9780521165204

D: Bonamy D., Technical English 3, Course Book, Pearson Education Limited, 2012, 9781408229477

Studijní opory -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (12.02.2020)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (12.02.2020)

1. Úvod so studia předmětu

2. Univerzitní studium Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba

3. Univerzitní studium: Yalle College. Fakulta chemie. Tvoření slov, slovní druhy

4. Univerzitní studium: Biochemie

5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod

6. Chemie: Periodická tabulka prvků a prvky. Vztažné věty

7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly

8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov

9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Infinitiv a jeho použití

10. Chemická laboratoř: Chemické pokusy, chemické sloučeniny a jejich vlastnosti

11. Životní prostředí: Podnebí a klimatické změny.Zdroje energie. Slovesné vazby

12. Životní prostředí: Vodní zdroje, oceán a desalinizace. Vedlejší účelové věty

13. Životní prostředí: Biopaliva a jejich výroba. Gerundia a participia

14. Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (12.02.2020)

Sudijní prerevizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 30
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha