Odborný anglický jazyk II - N834009
Anglický název: Professional English Language II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B834002
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Záměnnost : N834009A
Je záměnnost pro: N834002A, N834011, B834002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, materiály a jejich vlastnosti.
Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jež se vztahuje ke studovanému oboru

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Literatura -

R: materiály připravené Katedrou jazyků (webová stránka katedry)

D: Sowton C., Hewings M., Cambridge Academic English,Student´s Book, Cambridge University Press, 2012, 9780521165204

D: Jacques C., Technical English 4, Course Book, Pearson Education Limited, 2011, 9781408229552

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Studijní opory -

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Sylabus -

1. Úvod do studia předmětu. Struktura a příprava prezentace.

2. Potraviny: Metody konzervování potravin.

3. Potraviny: Aditiva. Vyjádření plného/částečného souhlasu/nesouhlasu.

4. Potraviny: Geneticky modifikované potraviny.

5. Potraviny: Nanotechnologie při výrobě a zpracování potravin. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu.

6. Léky a léčiva: farmakologie - farmakokinetika a farmakodynamika. Podmínkové věty.

7. Léky a léčiva: Aplikace léků.

8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich vývoj. Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen řeckého a latinského původu.

9. Léky a léčiva: Léky a závislost, působení léků na lidský organismus. Popis léku.

10. Materiály: Polymery a chytré materiály - definice, popis.

11. Materiály: Aerogely. Pokyny pro výrobu materiálu.

12. Materiály: Grafen. Porovnání vlastností různých materiálů. Modální slovesa.

13. Materiály: Restaurování. Tvary a popis dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Výklad grafů.

14. Shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Studijní prerekvizity -

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Poslední úprava: Pokorná Markéta (12.02.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 20
Průběžné a zápočtové testy 15
Ústní zkouška 15