PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina I - začátečníci - N834016
Anglický název: English I - beginners
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2016 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ834 (11.11.2012)

Studenti budou umět :

  • pomocí omezených výrazových prostředků podat základní informace o sobě a o své rodině
  • vyplnit jednoduché formuláře, dotazníky a napsat jednoduchý dopis či e-mail
  • vést jednoduchý rozhovor o rodině, kamarádech, zálibách, zaměstnání
  • zvládnout konverzaci v hotelu, obchodě atd. s pomocí osvojených jazykových dovedností
  • přečíst a pochopit jednoduchý souvislý text
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (17.11.2012)

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch.,New English File Elementary Student´s Book,Oxford University Press, 2007, 9780194519083

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch.,New English File Elementary Workbook,Oxford University Press, 2007, 9780194384285

D: Murphy R.,Essential Grammar in Use,Cambridge University Press,2002, 0521529328

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ834 (23.09.2013)

Elektronické materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ834 (14.11.2012)

1. Pozdravy a seznámení, státy a národy;sloveso "to be"; podstatná jména,základní číslovky

2. Osobní informace;sloveso "to be" - tvoření otázky a záporu, zájmena osobní a přivlastňovací

3. Užitečné fráze;člen neurčitý, ukazovací zájmena - this/that/these/those; formulář a jeho vyplnění

4. Povolání; přítomný čas prostý - forma,použití, tvoření otázky a záporu

5. Rodina a přátelé; cestování a ubytování; přítomný čas prostý

6. Neformální e-mail;přítomný čas prostý, skladba věty

7. Denní program; přídavná jména a jejich postavení ve větě; vyjádření času

8. Frekvenční příslovce;předložky času a časová vyjádření; datum

9. Restaurace a kavárna - objednávka; spojky -jejich význam a použití; popis

10.Záliby a volný čas; modální sloveso - can, can´t

11.Nakupování, obchody, zboží; slovesná vazba like + -ing

12.Přátelé - popis osoby; zájmena v předmětovém pádě

13.Hudba a zábava; přivlastňovací pád

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (20.08.2013)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 30

 
VŠCHT Praha