Angličtina - velmi pokročilí I - N834064
Anglický název: English - Upper Advanced I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Novotná Jana PhDr.
Je záměnnost pro: V834031
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají typů osobnosti, zaměstnání mladých lidí, jazyků, vývoje mozku, umění a zábavy. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat recenzi

• napsat esej

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

R: Brook-Hart G.,and Haines S., Complete Advanced, Second Edition, Cambridge University Press, 2015, 9781107501416

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

1. Atributy osobnosti. Neobvyklá povolání.

2. Ranná kariéra. Slovesné formy pro minulost. Slovní spojení s give a make.

3. Jazykové vzdělávání. Slovní spojení s make, get a do. Tvorba slov: přípony.

4. Ohrožené jazyky. Vyjádření účelu, příčiny a výsledku. Pravopisné chyby.

5. Mysl. Typy myslitelů. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. No, none, not.

6. Vývoj mozku. Formální a neformální slovní zásoba. Trpný rod. Psaní: esej.

7. Aspekty práce. Závislé předložky. Spojení přídavných a podstatných jmen 1.

8. Zaměstnání absolventů vysokých škol. Vyjádření možnosti, pravděpodobnosti a jistoty.

9. Dramatické události. Nebezpečné činnosti. Idiomatický jazyk. Slovesa následovaná infinitivem nebo -ing formou.

10.Autoportréty. Jak se vyhnout opakování. Spojení přídavných a podstatných jmen 2.

11.Umění pro kanceláře. Graffiti. Psaní: recenze.

12.Volný čas a zábava. Virtuální světy. Složené předložky.

13.Bollywood. Peníze. Spojování myšlenek: vztažné věty, věty tvořené pomocí přítomného příčestí, přístavek.

14.Závěrečné shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (11.09.2017)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.