PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina – pokročilí plus I - V834031
Anglický název: English – Advanced Plus I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 36 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Záměnnost : N834064
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tematické okruhy se týkají těchto konceptů: motivace, dobrodružství, věk, gender, práce. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1/C1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Holanová Petra (10.06.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty (novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat diskurzivní esej

• napsat průvodní recenzi

Poslední úprava: Holanová Petra (10.06.2023)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Chomacki K., English File Advanced Plus MultiPack A, Fourth Edition, Oxford University Press, 2021, 9780194060134

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third Edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Holanová Petra (03.05.2020)
Metody výuky -

Semináře

Poslední úprava: Holanová Petra (09.06.2023)
Sylabus -

1. Motivace a inspirace. Způsobová slovesa will, would, should. Kontrakce.

2. Rodičovská past. Podstatné jmenné fráze. Frázová podstatná jména. Psaní: Diskurzivní esej.

3. Můj nejinspirativnější učitel. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 1.

4. Překonání nepřízně osudu. Způsobová slovesa can, could, be able to, may, could. Dva způsoby, jak vyslovit slovo. Předpony a přípony.

5. Velké dobrodružství. Příčestí. Způsoby pohybu. Shluky souhlásek se s.

6. Opatření k zabránění bodnutí komáry. Shluky souhlásek se s. Opakování lekce 2.

7. Žij svůj věk. Vědecký jazyk. Přízvuk ve slovese/podstatném jménu, přízvučné a nepřízvučné členy. Determinanty: členy a kvantifikátory.

8. Posedlý Shakespearem. Idiomy ze Shakespeara. Slovosled. Psaní: Recenze.

9. Budoucnost stárnutí. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 3.

10.Už žádní chlapci a dívky. Příčina a následek. Dvojčleny.

11.Žít pro práci? Dokonavé a průběhové časy. Zkratky a inicialismy.

12.Historické důvody rozdílů v odměňování žen a mužů. Použití angličtiny v kontextu. Opakování lekce 4.

13.Předvedení přesvědčivé prezentace.

14.Závěrečné shrnutí a opakování.

Poslední úprava: Holanová Petra (10.06.2023)
Studijní prerekvizity -

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2+/C1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Holanová Petra (03.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Valentová Dana (13.06.2023)
 
VŠCHT Praha