PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina - velmi pokročilí I - V834031
Anglický název: English – Advanced Plus I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Holanová Petra Mgr.
Valentová Dana Mgr.
Záměnnost : N834064
Anotace -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.08.2019)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tematické okruhy se týkají těchto konceptů: fakta a fikce, světlo a tma, velký a malý svět, teorie a praxe, kladní a záporní hrdinové. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.08.2019)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat příspěvek do online encyklopedie

• napsat recenzi

Literatura -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.08.2019)

R: Clanfield L.,and Jeffries A., Global Advanced Coursebook, Macmillan Publishers Limited, 2012, 9780230033276

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Novotná Jana PhDr. (08.08.2019)

1. Fakta. Wikipedie. Plánování a zařizování. Čas přítomný prostý a průběhový pro vyjádření skutečností a trendů.

2. Fikce. Citové reakce. Výpustka. Psaní: Příspěvek do online encyklopedie.

3. Světlo – opravdové a metaforické. Předpovědi. Vyjádření souhlasu a nesouhlasu.

4. Tma. Objevování neviděného. Fobie. Časy používané k vyprávění.

5. Koncept velikosti. Očekávání a zážitky z cestování. Vztažné věty. Čísla.

6. Význam drobností. Dětské hračky. Ticho a klid. Slabé a silné formy. Složená podstatná jména.

7. Teorie. Genderové rozdíly. Problémy v komunikaci. Žádost o vyjasnění.

8. Teorie a výzkum. Kino. Modální slovesa pro povinnost. Minulé časy modálních sloves.

9. Praxe. Pygmalion. Určovací výrazy. Přirovnání. Tázací dovětky.

10.Hrdinové. Hrdinství a osobní kvality. Gilgameš. Čas přítomný jednoduchý a průběhový. Psaní: Recenze.

11.Neopěvovaní hrdinové a dobrovolníci. Světové problémy. Zkratky a akronyma pro mezinárodní organizace.

12.Padouchové. Pirátství. Povaha zla. Přechodníkové konstrukce.

13.Kriminální činy a tresty. Slovní zásoba pro popis špatných lidí. Důraz ve slově.

14.Závěrečné shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

 
VŠCHT Praha