PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Angličtina – pokročilí plus I - V834031
Anglický název: English – Advanced Plus I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Valentová Dana Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Záměnnost : N834064
Anotace -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tematické okruhy se týkají těchto konceptů: společenské přínosy, učení, výhledy do budoucna, vlivy. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1/C1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

Studenti budou umět :

• rozebrat a správně interpretovat autentické texty( novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály

• s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi

• používat vhodnou a přesnou slovní zásobu

• napsat článek

• napsat průvodní email

Literatura -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

R: Oakes S., and Eales F., Speakout Advanced Plus, Pearson Education Limited, 2019, 9781292241500

A: West C., Recycling Advanced English, Georgian Press, 2002, 1873630336

Hewings M., Advanced Grammar in Use, Third Edition, Cambridge University Press, 2013, 9781107697386

Studijní opory -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (06.05.2020)

1. Průkopníci. Slovesné vzorce. Předložkové fráze po substantivech.

2. Jeden život. Průběhovost a dokonavost. Adjektiva vyjadřující potřebu a štědrost. Psaní: Článek.

3. Sdílená ekonomika. Prezentace výsledků průzkumu. Společně sdílené prostory.

4. Nejlepší chyby. If a podobné výrazy. Idiomy pro pocity. Spojovací výrazy.

5. Jiný způsob. Podmětné a předmětné věty. Slovní spojení: vzdělání.

6. Zamyšlení. Řízení interakce. Důraz ve větě a intonace. Učitelské kvality.

7. Připravenost. Vyjádření modality. Hledání zaměstnání. Pracovní pohovor. Psaní: Průvodní email.

8. Propuštěn z práce. Trpný rod. Metaphory vyjadřující upřímnost.

9. Vyjadřování. Vyhýbání se otázkám. Slovní spojení: politika. Vytýkací konstrukce. Budoucí zaměstnání.

10.Vzor. Vztažné věty. Tříslovná frázová slovesa.

11.Způsob myšlení. Vytýkací it a there. Sociální média.

12.Příležitosti. Přesvědčovací techniky v prezentacích. 'Prezentace ve výtahu'.

13.Přednesení přesvědčivé prezentace.

14.Závěrečné shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holanová Petra Mgr. (03.05.2020)

Znalost jazyka odpovídající úrovni B2+/C1 dle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

 
VŠCHT Praha