PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bakalářská práce - N963014
Anglický název: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B963001
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Je záměnnost pro: N963007, B963003, AB963003
Anotace
Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Výstupy studia předmětu

1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje

2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy

3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Studijní opory

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Poslední úprava: Kubová Petra (25.10.2015)
Sylabus

1. Zpracování teoretické části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy bakalářské práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
 
VŠCHT Praha