PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Techniky fotografie - P064004
Anglický název: Techniques of Photography
Zajišťuje: Akademie múzických umění v Praze (064)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Stecker Martin doc. Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Kurz prohlubuje vědomosti studentů v problematice historických fotografických technik, vychází ze skutečnosti, že nositel doktorského titulu má být schopen zkoumat teoreticky, ale zejména empiricky realitu oboru a samostatně řešit komplikované restaurátorské zásahy na základě velmi dobré detailní znalosti použitých historických fotografických technik. V rámci tohoto předmětu se studenti teoreticky i prakticky seznámí s fyzikálními a chemickými postupy výroby fotografického média v různých historických obdobích. Předmět reflektuje fakt, že metodologie u umělecko-empirických oborů je „rozkročena“ mezi metody výzkumu uměním a mezi metody restaurátorského charakteru. Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studenta v oboru metodologie uměleckého a restaurátorského výzkumu. Dokonalé ovládnutí současné analogové fotografie je jednou z podmínek pro práci s historickými technologiemi, ale má ve své podstatě i úzkou návaznost na ovládnutí technologie digitální. Základní uvedení do metodologie výzkumu absolvuje každý posluchač v 1. ročníku v rámci úvodního doktorského semináře. Cílem jednotlivých setkání je detailní seznámení se specifikami některých především historických fotografických technik, včetně jejich aktivního použití v praxi, což umožňuje vybavení ateliéru fotografie na FAMU. Absolvováním kurzu doktorand potvrdí znalosti různého charakteru jednotlivých fotografických materiálů, specifik chování jednotlivých historických technik včetně své schopnosti jejich dokonalé analýzy a aktivního využití (např. uhlotisk, kyanotypie, ambrotypie, daguerrotypie, ferrotypie, mokrý kolodiový proces, chromotypie apod.). Absolvováním tohoto předmětu je absolvent schopen: charakterizovat slovy všechna specifika jednotlivých fotografických technik; díky znalosti technologického charakteru daného předmětu lépe analyzovat možnosti jeho následné renovace; připravit prakticky koncepci výzkumné restaurátorské práce; prakticky zvládnout základní historické techniky;
Poslední úprava: Kubová Petra (11.11.2019)
Literatura

Z: HENDRIKS, Klaus B. Fundamentals of Photography Conservation: A Study Guide. Toronto, Ontario Canada: Lugus, 1991. ISBN 0921633807.

Z: LAVÉDRINE, Bertrand, Jean-Paul GANDOLFO a Sibylle MONOD. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: Getty Conservation Institute. 2003. ISBN 0892367016.

D: ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie. ČSAV, Praha, 1956.

D: SCHRODER, Gottfried. Technická optika, SNTL, Praha, 1981.

D: JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, Orbis, Praha, 1955.

D: JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu. Orbis, Praha 1956.

D: ŠMOK, Ján. Umělé světlo ve fotografii. SNTL, Praha,1978.

D: JIRÁČEK, Milič et al. Technické základy fotografie, Komora fotografických živností, Praha, 2002.

Poslední úprava: Kubová Petra (05.11.2019)
Sylabus

Historické fotografické techniky:

  • Daguerrotypie
  • Kyanotypie
  • Ambrotypie
  • Ferotypie
  • Mokrý kolodiový proces
  • Slané papíry
  • Albuminový proces
  • Ušlechtilé tisky (Chromotypie, Uhlotisk)

Poslední úprava: Kubová Petra (11.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Požadavky na studenta: Zpracování menšího výzkumu (i v rámci psaní disertační práce) a jeho sdílení s dalšími doktorandy. Publikace výstupu z tohoto výzkumu v podobě textu či restaurátorské zprávy.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha