PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Termodynamické vlastnosti anorganických látek - P101001
Anglický název: Thermodynamic properties of inorganic substances
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Záměnnost : D101001
Je záměnnost pro: AP101001
Anotace -
Poslední úprava: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (15.11.2018)
Předmět vychází ze základních principů obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a chemie a fyziky pevných látek. Navazuje na předmět Energetika anorganických sloučenin. Otevírá cestu k hlubšímu pochopení role energie v chemických dějích. Na konkrétních příkladech si studenti ověří schopnost posuzovat reaktivitu, stabilitu a možnost existence látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (15.11.2018)

Studenti budou umět:

Objasnit původ a význam jednotlivých energetických a entropických příspěvků k vlastnostem anorganických látek.

Posoudit vliv nestandardních podmínek na energetické projevy látek.

Odhadnout možnost existence anorganických sloučenin.

Zdůvodnit chování kationtů a aniontů v polárních roztocích.

Vysvětlit periodické trendy v termodynamických vlastnostech anorganických sloučenin.

Literatura -
Poslední úprava: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (15.11.2018)

Z: Dasent W.E.:Inorganic Energetics: an Introduction, Cambridge University Press, 1982

D: Johnson D.A.:Some Thermodynamic Aspects of Inorganic Chemistry, Cambridge University Press, 1982

D: Wulfsberg G.:Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000?1-891389-01-7

Sylabus -
Poslední úprava: Sedmidubský David prof. Dr. Ing. (19.07.2018)

1. Základní termodynamické zákony.

2. Role termodynamické stability a kinetické nestability v chemických systémech.

3. Struktura a vlastnosti plynných atomů, iontů a molekul.

4. Bornův-Haberův cyklus a vazebná energie.

5. Chemické cykly v anorganické chemii.

6. Madelungova konstanta a Kapustinského rovnice při odhadu ΔGfo iontových sloučenin.

7. Kovalentní a molekulární krystaly.

8. Problémy odhadu vazebné energie kovalentních sloučenin.

9. Kohezní energie systémů vázaných kovovou vazbou.

10.Rozpustnost iontových sloučenin. Hydrolýza a hydratace.

11.Elektrochemie anorganických sloučenin.

12.Broenstedtova–Lowryho teorie anorganických kyselin a zásad.

13.Faktory ovlivňující stabilitu koordinačních sloučenin.

14.Vazebný typ, struktura a vlastnosti anorganických látek.

 
VŠCHT Praha