PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pokročilá krystalochemie - P101002
Anglický název: Advanced Crystal Chemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Knížek Karel Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: AP101002
Anotace -
Kurz je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností nabytých v magisterském předmětu Krystalochemie či podobně zaměřených kurzech. Cílem je především osvojení pokročilých výpočetních metod používaných při studiu anorganických krystalických látek, jako je upřesnění krystalových struktur Rietveldovou metodou, výpočty elektronové struktury, kohezních energií, fononových spekter, energií krystalových poruch a krystalochemických rovnováh. Při praktických úlohách a řešení projektových úkolů budou využívány programy Wien2k, VASP, Phonon, Fullprof Studio a FactSage.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat se strukturní databází anorganických látek

Upřesňovat struktury anorganických látek Rietveldovou metodou

Provádět výpočty elektronové struktury anorganických látek

Počítat kohezní energie a energie krystalových poruch z prvních principů

Navrhovat krystalochemické modely a provádět výpočty krystalochemických rovnovah

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Literatura -

Z: A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, 4th ed., CLARENDON PRESS -Oxford University Press 1975, ISBN: 0-19-855354-4 (Z)

Z: F.S. Galasso, Structure and Properties of Inorganic Solids, Pergamon Press 1970, ISBN: 08-006873-1 (Z)

D: C.R.A. Catlow (Ed.), Computer Modelling in Inorganic Crystallography, Academic Press 1997, ISBN:0-12-164135-X (D)

D: uživatelské příručky k programům Wien2k, Phonon, VASP, Fullprof a FactSage (Z)

Poslední úprava: Sedmidubský David (28.09.2018)
Sylabus -
 • Symetrie krystalů, operace symetrie a jejich maticové reprezentace, bodové a prostorové grupy
 • Krystalografické tabulky a databáze
 • Strukturní typy anorganických krystalických látek
 • Rietveldova metoda upřesnění struktury z práškových dat XRD
 • Elektronová struktura krystalických látek, metoda těsné vazby, báze rovinných vln, metody DFT
 • Energetické aspekty krystalických látek, kohezní energie, fononová spektra, příspěvky je Gibbsově energii
 • Fázové transformace, klasifikace a termodynamický popis
 • Nestechiometrie anorganických látek a její fenomenologický popis
 • Krystalové poruchy a výpočty jejich energie, koncové členy, surrounded atom model (SAM)
 • Konstrukce termodynamických modelů pomocí Compound energy formalism (CEF)
 • Výpočty krystalochemických rovnovah
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie II

Krystalochemie pro mag. studium

Chemie a fyzika pevných látek

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné zpracování projektu, jehož téma bude voleno s ohledem na téma dizertační práce

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
 
VŠCHT Praha