Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů - P105008
Anglický název: Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sobalík Zdeněk doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP105008
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s moderními přístupy k charakterizaci heterogenních katalyzátorů spektroskopickými metodami s důrazem na experimenty za podmínek in situ popř. Operando. Vedle zopakování principu těchto metod a základů procesů při přípravě katalyzátorů jsou probrány hlavní postupy strukturní a povrchové analýzy při sledování povrchových změn katalyzátorů ve stádiu přípravy, vlastní katalýzy a v průběhu deaktivace. Přednášky jsou doplněny příklady řešení strukturních problémů a řešení vztahu mezi strukturou a aktivitou heterogenních katalyzátorů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • analyzovat strukturu a povrchové vlastnosti heterogenních katalyzátorů
  • samostatně vyhodnotit a diskutovat získaná data
  • zvolit vhodnou kombinaci metod pro charakterizaci jakéhokoliv katalyzátoru
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Literatura -

Z: B.A. Averill, J.A. Moulijn, R.A. van Santen, P.W.N.M. van Leeuwen: Catalysis: An Integrated Approach (Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 123) (Elsevier)

Z: J. W. Niemantsverdriet: Spectroscopy in Catalysis (Wiley)

D: M. Che and J.C. Védrine: Characterization of Solid Materials and Heterogeneous Catalysts: From Structure to Surface Reactivity (Wiley)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Studijní opory -

www.journals.elsevier.com

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Metody výuky -

přednášky, praktická ukázka jednotlivých technik

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Příprava katalyzátoru a jeho charakterizace, přehled metod

2. Elektronové spektroskopie (XPS, UPS, AES, EELS)

3. Iontové spektroskopie (SIMS, SNMS, LEIS)

4. Vibrační spektroskopie (infrared, Raman)

5. Teplotně programované techniky (TPR, TPO, TPD)

6. Difrakční techniky (XRD, EXAFS) a mikroskopie (TEM, SEM, STEM, STM, AFM)

7. Ukázka většiny popisovaných technik na ÚFCH JH AV ČR

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou absolvování předmětu je zpracování a obhájení seminární práce obsahující zdůvodnění pro specifickou volbu kombinace charakterizačních metod pro individuálně zadaný typ sledovaného katalyzátoru. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Sedlářová Ivona (26.06.2018)