PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts - AP105008
Anglický název: Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sobalík Zdeněk doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P105008
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s moderními přístupy k charakterizaci heterogenních katalyzátorů spektroskopickými metodami s důrazem na experimenty za podmínek in situ popř. Operando. Vedle zopakování principu těchto metod a základů procesů při přípravě katalyzátorů jsou probrány hlavní postupy strukturní a povrchové analýzy při sledování povrchových změn katalyzátorů ve stádiu přípravy, vlastní katalýzy a v průběhu deaktivace. Přednášky jsou doplněny příklady řešení strukturních problémů a řešení vztahu mezi strukturou a aktivitou heterogenních katalyzátorů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět

  • analyzovat strukturu a povrchové vlastnosti heterogenních katalyzátorů
  • samostatně vyhodnotit a diskutovat získaná data
  • zvolit vhodnou kombinaci metod pro charakterizaci jakéhokoliv katalyzátoru
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: B.A. Averill, J.A. Moulijn, R.A. van Santen, P.W.N.M. van Leeuwen: Catalysis: An Integrated Approach (Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 123) (Elsevier)

Z: J. W. Niemantsverdriet: Spectroscopy in Catalysis (Wiley)

D: M. Che and J.C. Védrine: Characterization of Solid Materials and Heterogeneous Catalysts: From Structure to Surface Reactivity (Wiley)

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

www.journals.elsevier.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

přednášky, praktická ukázka jednotlivých technik

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Příprava katalyzátoru a jeho charakterizace, přehled metod

2. Elektronové spektroskopie (XPS, UPS, AES, EELS)

3. Iontové spektroskopie (SIMS, SNMS, LEIS)

4. Vibrační spektroskopie (infrared, Raman)

5. Teplotně programované techniky (TPR, TPO, TPD)

6. Difrakční techniky (XRD, EXAFS) a mikroskopie (TEM, SEM, STEM, STM, AFM)

7. Ukázka většiny popisovaných technik na ÚFCH JH AV ČR

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Podmínkou absolvování předmětu je zpracování a obhájení seminární práce obsahující zdůvodnění pro specifickou volbu kombinace charakterizačních metod pro individuálně zadaný typ sledovaného katalyzátoru. Ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha