PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie korozních procesů - P106001
Anglický název: Theory of Corrosion Processes
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
Novák Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP106001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět prohlubuje znalosti spojené s teoretickými principy koroze a protikorozní ochrany kovů, s mechanizmy jednotlivých nerovnoměrných forem koroze a chováním kovů ve významných korozních prostředích.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

detailní mechanismy korozních procesů kovových materiálů ve většině prostředí, volit příslušný typ protikorozní ochrany

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Literatura -

Z: Novák P. a kol. Korozní inženýrství. Elektronická skripta ÚKMKI VŠCHT Praha 2003

Z: Jones D.A.: Principles and prevention of corrosion, Prantice Hall 1996

D: Stansbury E.E., Buchanan R.A.: Fundamentals of electrochemical corrosion, ASM International 2000

D: Landolt D.: Corrosion and surface chemistry of metals, EPFL Press 2007

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Shreier's Corrosion on Knovel: https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpCEV00003/viewerType:toc/root_slug:corrosion-3rd-edition/url_slug:corrosion-3rd-edition?b-q=shreir%27s%20corrosion&sort_on=default&b-subscription=true&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&scrollto=eous%20corrosion%20and

Poslední úprava: Kouřil Milan (25.06.2018)
Metody výuky -

přednášky a příprava projektu zaměřeného na zadané téma

Poslední úprava: Kouřil Milan (19.10.2018)
Sylabus -

1. Základní elektrochemické pojmy (ionty v roztoku, procesy v soustavě elektroda-elektrolyt)

2. Termodynamické předpoklady koroze kovů v elektrolytech

3. Aktivní anodické rozpouštění kovů a katodické reakce.

4. Pasivita kovů

5. Heterogenita v korozním systému

6. Galvanické a elektrolytické korozní články.

7. Bodová a štěrbinová koroze.

8. Mezikrystalová a selektivní koroze.

9. Praskání kovů vyvolané prostředím.

10. Erozní koroze, poškození kovů vodíkem.

11. Mechanizmus atmosférické koroze, koroze ve vodách, půdách, betonu a průmyslových elektrolytech.

12. Principy protikorozní ochrany kovů

13. Korozní zkoušky a korozní monitoring

14. Teorie koroze v plynném prostředí za vysokých teplot.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška a zpracování a prezentace zadaného tématu

Poslední úprava: Kouřil Milan (25.06.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha