PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie metalurgických procesů - P106003
Anglický název: Theory of Metalurgical Processes
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D.
Záměnnost : D106003
Je záměnnost pro: AP106003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)
Předmět je zaměřen na fyzikálně-chemický a termodynamický rozbor pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů používaných pro výrobu neželezných kovů z rudných i odpadních surovin. Praktické využití procesů je průběžně demonstrováno na schématech výroby neželezných kovů a zpracování odpadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.04.2018)

Studenti budou umět:

Využívat stávající metalurgické procesy pro získávání kovů z rudných nebo odpadních surovin nebo navrhovat nové posupy pro recyklaci standardních nebo specifických kovonosných odpadů

Literatura -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766

Z: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemhann, 1990, Hartnolls Ltd., Bodmin, Cornwall, England,0750616466

D: Havlik T.: Hydrometallurgy: Principles and applications, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England,9781845694

Studijní opory -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

https://www.journals.elsevier.com/hydrometallurgy/

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mineral-processing

jom.tms.org

Metody výuky -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

přednášky, příprava projektu zaměřeného na kinetiku a termodynamiku vybraných metalurgických postupů

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Teoretický rozbor fyzikálních a chemických procesů úpravy kovonosných surovin.

2. Termodynamika a kinetika reakcí probíhajících v systému Me-S-O

3-. Kellogův diagram a jeho aplikace na výrobu neželezných kovů.

3. Teoretický rozbor a praktické využití chloridového a chloračního pražení.

4. Termické rozklady, fyzikálně-chemický popis kalcinačních pochodů.

5. Základy redukčního a koncentračního pražení kovových oxidů a halogenidů.

6. Redukce kovových oxidů: termodynamický rozbor rekcí probíhající v systému Me-C-H-O

7. Redukce kovových oxidů a halogenidů: rozbor metalotermických reakcí

6. Funkce, složení a struktura kovohutnických strusek, tavná elektrolýza.

7. Teoretický rozbor pyrometalurgických rafinačních pochodů.

8. Principy hydrometalurgické výroby kovů, termodynamika loužících pochodů , E-pH diagramy.

9. Kinetika loužení, elektrochemické reakce při loužení, bakteriální loužení.

10. Hydrometalurgické procesy za zvýšených tlaků, metody loužení a zařízení, filtrace.

11. Rafinace výluhů: srážení, sorpční metody, kapalinová extrakce, iontová výměna, cementace.

12. Krystalizace a srážení kovů z roztoků (hydrolytické, iontové a redukční srážení).

13. Elektrolytické postupy získávání kovů, rafinační elektrolýza.

14. Ekonomické a ekologické hodnocení metalurgických procesů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vu Nguyen Hong Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Příprava projektu spojená s ústní zkouškou.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha