PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Retrosyntéza - P110004
Anglický název: Retrosynthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://uoch.vscht.cz/files/uzel/0006592/synton.pdf
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem tohoto předmětu je seznámení se s postupy používanými při návrhu syntézy jednotlivých typů organických sloučenin s využitím retrosyntetické analýzy. Následně je pozornost věnována procvičování návrhu syntéz na pokročilých případech včetně totální syntézy přírodních látek. Předmět mohou studenti absolvovat i v anglickém jazyce.
Poslední úprava: Cibulka Radek (15.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pojmosloví používané v retrosyntetické analýze

Aplikovat algoritmy retrosyntetické analýzy při návrhu syntézy vícefunkčních organických sloučenin

Vyhledat vhodné strukturní prvky pro rozpojení v molekulách složitějších látek

Porozumnět logice totální syntézy přírodních látek

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.06.2018)
Literatura -

Z: Warren S., Wyatt P.: Organic synthesis - The disconnection approach, 2nd Edition, John Wiley, 2008, 9780470712368

Z: Wyatt P., Warren S.: Organic Synthesis - Strategy and Control, John Wiley, 2007, 9780470489405

D: Carruthers W., Coldham I.: Modern methods in organic synthesis, Publisher: Cambridge University Press, 2004, 9780521778305

D: Warren S., Wyatt P.: Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach, 2nd Edition, John Wiley, 2009, 9780470712276

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.06.2018)
Studijní opory -

http://uoch.vscht.cz/cz/download/synton.pdf

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy a symboly retrosyntetické analýzy. Typy syntonů a jejich příprava.

2. Jednoskupinová a dvouskupinová rozpojení vazeb uhlík-heteroatom

3. Jednoskupinová rozpojení vazeb C-C.

4. Návrh syntézy alkenů a alkynů. Návrh syntézy biarylů.

5. Návrh syntézy 1,3- a 1,5- difunkčních sloučenin.

6. Návrh syntézy 1,2-, 1,4- a 1,6- difunkčních sloučenin.

7. Návrh syntézy cyklických sloučenin - přehled.

8. Návrh syntézy heterocyklických a heteroaromatických sloučenin.

9. Chemoselektivita, regioselektivita a stereoselektivita v organické syntéze.

10. Retron, klíčový strukturní prvek při návrhu totální syntézy přírodních látek.

11. Moderní metody pro transformace funkčních skupin.

12. Lineární a konvergentní syntéza.

13. Moderní přístupy k syntézám přírodních látel - příklady z posledních let formou workshopu.

14. Moderní přístupy k syntézám přírodních látel - příklady z posledních let formou workshopu.

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Je nezbytné vypracovat projekt návrhu syntézy zadané přírodní sloučeniny, zkouškovou písemku napsat nejméně na 60 % bodů, a složit úspěšně ústní zkoušku.

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.06.2018)
 
VŠCHT Praha