PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Průmyslová syntéza speciálních chemikálií - P110023
Anglický název: Industrial synthesis of fine chemicals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Anotace -
Předmět se zabývá speciálními chemickými výrobky určenými pro finální spotřebitele. Mezi speciální chemikálie patří léčiva, pesticidy, vonné látky, tenzidy a barviva a další výrobky. Budou popsány důležité podmínky průmyslové výroby vybraných látek, dále pak základní struktury a mechanismy působení a v neposlední řadě i ekologické aspekty výrob jednotlivých látek.
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (09.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studeni budou umět:

popsat uplatnění chemie v různých výrobcích určených pro spotřebitele

chápat principy účinků finálních chemických výrobků a základy jejich syntéz

popsat základy výrob a využití jednotlivých kategorií chemických specialit

definovat rozdíl mezi výrobou chemických specialit a základních chemikálií

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (09.05.2022)
Literatura -

Z: Wiley-VCH, Ullmann's Fine Chemicals, Wiley-VCH; 1st edition (January 7, 2014), ISBN 978-3527334773

D: Stephen O. Duke, Per Kudsk, Keith Solomon, Pesticide Dose: Effects on the Environment and Target and Non-Target Organisms, ACS Symposium series, 2017, ISBN13: 9780841232112, DOI: 10.1021/bk-2017-1249

D: F. Muller, Agrochemicals: Composition, Production, Toxicology, Applications, Wiley-VCH 2000 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3527298525

D: D. Cairns, Essentials of Pharmaceutical Chemistry 4th Edition, Pharmaceutical Press; 4th edition (January 1, 2012), ISBN 978-0853699798

D: D. Myers, Surfactant Science and Technology, Wiley; 4th edition (June 23, 2020). ISBN 978-1119465850

D: Hans Zweifel, Plastics Additives Handbook, Hanser Publications; 6th edition (June 4, 2009), ISBN 978-1569904305

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (09.05.2022)
Studijní opory -

https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_chemical

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (09.05.2022)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu, definice speciálních chemikálií, rozdíly mezi základními a speciálními výrobky.

2. Typy speciálních chemikálií, dělení produktů dle užitných vlastností, hraniční případy.

3. Biologicky aktivní látky – základní postupy při průmyslové výrobě, bezpečnost práce.

4. Léčiva – výroba základních typů, vybrané složitější procesy.

5. Pesticidy – rozdíly ve výrobě léčiv a agrochemikálií. Toxikologické testy.

6. Pesticidy - mechanismus působení a vliv na necílové organismy.

7. Insekticidy, rodenticidy a fungicidy – základní strukturní typy a jejich výroba.

8. Herbicidy – základní strukturní typy. Ekologické aspekty použití agrochemikálií.

9. Látky vonné a chuťové – výroba a použití základních typů, vztah mezi strukturou a vlastnostmi BAL.

10. Přísady pro plasty, výroba, možné biologické účinky (ftaláty, retardéry, ad.)

11. Tenzidy – vlastnosti, výroba a využití anionických tenzidů.

12. Neionogenní a kationické tenzidy, ekologické aspekty výroby a použití tenzidů.

13. Základní typy barviv a pigmentů, rozdíly ve výrobě a užití.

14. Funkční koloranty, ekologické aspekty výroby a použití barviv.

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (09.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na přednáškách, úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (09.05.2022)
 
VŠCHT Praha