PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemické aspekty koroze a konzervace památkových objektů - P112008
Anglický název: Chemical Corrosion Aspects and Conservation of Historical Objects
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Kučerová Irena Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP112008
Anotace -
Předmět seznamuje s teoretickými principy a mechanismy degradace vybraných organických materiálů památkových objektů (dřevo, papír, useň, pergamen, vosk atd.) včetně metod jejich konzervace.
Poslední úprava: Ďurovič Michal (26.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat mechanismy degradace vybraných organických materiálů památkových předmětů.

Navrhnout metody jejich konzervace a restaurování, včetně zhodnocení výhod a nevýhod těchto metod.

Navrhnout postupy preventivní péče o tyto předměty.

Poslední úprava: Ďurovič Michal (26.06.2018)
Literatura -

Z:

Zelinger, J. a kol.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987 (2. přepracované vydání).

Blažej A. a kol.: Chémia dreva. Alfa, Bratislava 1975.

Ďurovič, M.; et al. Restaurování a konzervování archiválií a knih. 1st ed. Paseka, 2002

Blažej., Krkoška, P.: Technológia výroby papiera. Alfa/SNTL, Bratislava/Praha 1989.

Lavédrine, B.: Preventive Conservation of Photograph Collections, The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2003.

Šimůnková E.; Karhan J.: Pigmenty, barviva a metody jejich identifikace. VŠCHT Praha, Praha 1993.

Thomson G.: The Museum Environment, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1986 (reprint 1995).

D:

Reinprecht L.: Procesy degradacie dreva. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 1997.

Roberts, J. (ed.). Paper chemistry. 2nd ed. London: Blackie Academic and Professional, 1996. ISBN 0-7514-0236-2.

Unger A., Schniewind A.P., Unger W.: Conservation of Wooden Artefacts. Springer, Berlin, 2001.

Horie, C. V. Deterioration of Skin in Museum Collections. Polymer Degradation and Stability, 1990

Kite, M.; Thomson, R.: Conservation of leather and related materials. 1st ed. Elsevier Ltd., 2006

Poslední úprava: Ďurovič Michal (26.06.2018)
Sylabus -

1. Biopolymery

2. Struktura, vlastnosti a poškození dřeva.

3. Průzkum, ochrana a konzervace dřeva, lepení, tmelení a povrchové úpravy dřeva

4.Vodou nasycené dřevo

5. Výroba a struktura papíru

6. Poškození papíru a metody stanovení jeho vlastností

7. Konzervace papíru

8. Přehled záznamových prostředků, mechanismy jejich poškození a konzervace

9. Fotografické materiály, jejich poškození a konzervace

10. Useň a pergamen - struktura, vlastnosti, výroba.

11. Poškození usní a pergamenů a jejich konzervace

12. Vodou nasycená useň

13. Barevná vrstva - pigmenty a pojiva

14. Poškození barevné vrstvy a její restaurování

Poslední úprava: Ďurovič Michal (26.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Ďurovič Michal (26.06.2018)
 
VŠCHT Praha