PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv - P112010
Anglický název: Macromolecular Systems for Targeted Delivery and Controlled Release of Drugs
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Hrubý Martin doc. Mgr. Ph.D., DSc.
Chytil Petr RNDr. Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s polymerními systémy pro cílenou dopravu léčiv na různá místa v organismu, s různými způsoby jejich podání, s ligandy pro specifické směrování těchto systémů, návrhem jejich struktury a syntézou. Dále budou uvedeny systémy pro protrahované, případně časované uvolnění účinné složky a systémy umožňující obejít některé nežádoucí vlastnosti léčiv. Studenti budou seznámeni jak se systémy již používanými v klinické praxi, tak s těmi, které teprve procházejí různými fázemi klinického testování nebo teprve základního výzkumu. Popisované systémy budou rozděleny podle struktury (vodorozpustné polymery, polymerní konjugáty proteinů, liposomy, nanočástice, hybridní "stimuli-responsive" systémy), účelu (např. cílená kancerostatika, antikoncepční implantáty, vektory pro genovou terapii) a účinné složky (chemoterapeutikum, protein, nukleová kyselina, radionuklid).
Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat nejdůležitější makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv,seznámí se se způsoby jejich přípravy a jejich případným praktickým využitím.

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Literatura -

Z:Glen S. Kwon, ed.: Polymeric Drug Delivery Systems (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Taylor and Francis Group, Boca Raton 2005.

Z:Ijeoma F. Uchegbu, Andreas G. Schatzlein, eds.: Polymers in Drug Delivery, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2006.

Z:T. Prnka, K. Šperlink: Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína, Repronis, Ostrava, 2006, ISBN 80-7329-134-7. http://www.nanotechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2007080009

D:Hest, J. C. M. van. Biosynthetic-Synthetic Polymer Conjugates. Polym. Rev. 2007, 47, 63-92.

D:Magnusson, J. P.; Saeed, A. O.; Fernández-Trillo, F.; Alexander, C. Synthetic Polymers for Biopharmaceutical Delivery. Polym. Chem. 2011, 2, 48.

D:Zhou, Y.; Kopeček, J. Biological Rationale for the Design of Polymeric Anti-Cancer Nanomedicines. J. Drug Target. 2013, 21, 1-26.

D:Liu, S.; Maheshwari, R.; Kiick, K. L. Polymer-Based Therapeutics. Macromolecules 2009, 42, 3-13.

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Sylabus -

1. Historie polymerních léčiv

2. Přehled polymerních nosičů léčiv podle struktury

3. Aktivně a pasivně směrovaná polymerní léčiva

4. Polymerní kancerostatika

5. Volba a navázání směrujících ligandů

6. Syntéza peptidů na pevné fázi

7. Využití polymerů pro genovou terapii

8. Kovalentní versus nekovalentní způsoby vazby proteinů na polymery

9. Polymerní léčiva v klinických zkouškách a v klinické praxi

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

prezentace odborného článku, ústní zkouška

Poslední úprava: Fialová Jana (24.04.2020)
 
VŠCHT Praha