PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Snižování emisí do ovzduší z průmyslových procesů a při výrobě energie - P216002
Anglický název: Reducing air emissions from industrial processes and energy generation
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Machač Pavel Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP216002
Anotace -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (20.09.2018)
Předmět se zabývá principy aplikovanými při snižování emisí do ovzduší u vybraných technologií včetně produkce elektrické energie a tepla. Proces snižování emisí do ovzduší probíhá v jednotlivých technologických uzlech, kde jsou posuzovány možnosti aplikací příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů dané technologie. Environmentální technologie jsou nakonec popsány bilančními tabulkami, kde jsou zachyceny hmotnostní a tepelné proudy celé technologie. Nakonec jsou porovnávány různé environmentální technologie ochrany ovzduší jak z hlediska účinnosti, tak podle ekonomických kritérií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: MACHACA (29.06.2018)

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem dané environmentální technologie.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu klíčové tecnologické proudy.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů.

Deskriptory -
Poslední úprava: MACHACA (29.06.2018)

technologie ochrany ovzduší, polutant, technologický proud, hmotnostní bilance, tepelná bilance, separační proces, účinnost

Literatura -
Poslední úprava: MACHACA (29.06.2018)

Z: Vejvoda J., Machač P.,Buryan P., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.,U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

Z:Córdoba P., Status of Flue Gas Desulphurisation (FGD) systems from coal-fired power Plants: Overview of the physic-chemical control processes of wet limestone FGDs.Fuel. March 2015

D:Vladyka J., Hejduk P., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2017.,

D: Petrovic MM et al. Proceedings of ecos 2016 - The 29th International Conference on Efficiency. June 19-23, 2016, Portorož. Slovenia

Metody výuky -
Poslední úprava: MACHACA (29.06.2018)

Jednou týdně 2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: MACHACA (29.06.2018)

Oblasti výuky:

Legislativa v ochraně ovzduší,principy separace tuhých znečišťujících látek z odpadních plynů, polutanty ze spalovacích procesů, mokrá vápencová technologie odsiřování spalin, model procesu absorpce SO2 do vápencové suspenze, aparáty environmentálních technologií, soudobé procesy odsiřování spalin, výzkum procesů odsiřování spalin, denitrifikační technologie v ochraně ovzduší,spalovny odpadů z hlediska tvorby a separace polutantů, příklady použití procesů absorpce, adsorpce a katalýzy, biofiltry a biopračky, principy funkce autokatalyzátorů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)

Chemické inženýrství I.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (20.09.2018)

Žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: MACHACA (29.06.2018)

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.

 
VŠCHT Praha