PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší - P216004
Anglický název: Analytical methods used for atmosphere pollution evaluation
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP216004
Anotace -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

Studenti budou umět:

analyzovat vzorky venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší

analyzovat vzorky odpadních plynů

měřit průtok odpadního plynu potrubím

vyjadřovat složení plynných směsí a hmotnostní tok znečišťujících látek do ovzduší

Literatura -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

Z: Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.

D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7

D: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6

D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X

D: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

D: Manahan, Stanley E.: Fundamentals of Environmental Chemistry Boca Raton: CRC Press LLC,2001

Studijní opory -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate.html

http://www.epa.gov/ttn/amtic/airtox.html

http://www.epa.gov/ttn/amtic/inorg.html

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/

https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html

http://www.temis.nl/index.php

http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

Přednášky spojené s praktickými ukázkami

Výpočty hmotnostní koncentrace, průtoku odpadního plynu a

hmotnostního průtoku znečišťující látky.

Sylabus -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

Úvod předmětu je věnován základní charakteristice matrice a faktorům, které ovlivňují její stav.

Zahrnuje rovněž postupy měření termodynamických veličin ovlivňujících stav matrice.

Další část se zabývá instrumentací odběru vzorků plynných směsí a aerosolů zahrnující volbu

měřicího profilu, umístění vzorkovacích a měřicích bodů a metod měření rychlosti proudění.

Třetí část je věnována diskontinuálním a kontinuálním metodám stanovení majoritních složek matrice

s důrazem na využití spektrálních metody analýzy plynných směsí.

Čtvrtá nejrozsáhlejší část je tvořena popisem diskontinuálních a kontinuálních metod stanovení

anorganických analytů, těkavých organických látek a hmotnostní koncentrace aerosolových částic.

Pátá část je věnována popisu diskontinuálních metody stanovení toxických kovů a persistentních

organických polutantů vázaných na serosolové částice.

Samostatnou část tvoří inženýrské výpočty hmotnostní koncentrace, hmotnostního toku a měrné

výrobní emise.

Závěrečná část je věnována dálkové detekci znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro

hodnocení kvality ovzduší

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

Analytická chemie, Fyzikální chemie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Skácel František doc. Ing. CSc. (09.07.2018)

Student úspěšně vypočte zadaný příklad.

Student úspěšně zodpoví otázky na zadané téma.

 
VŠCHT Praha