PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Adsorpční materiály - P216007
Anglický název: Adsorption materials and their usage in technical practice
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP216007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)
Cílem předmětu je studenty podrobně seznámit s hlavními druhy adsorpčních materiálů, jejich charakteristickými vlastnostmi, způsoby výroby a typickými oblastmi nasazení v technické praxi. Dále se studenti seznámí se základními typy adsorpčních zařízení používanými k čištění a separaci plynných a kapalných směsí v technické praxi, režimy jejich činnosti, typickými oblastmi nasazení a dalšími technickými parametry. Studenti se také naučí, jak správně navrhovat adsorpční zařízení pro technické použití, vypočítat jejich optimální velikost, zvolit optimální pracovní režim a odhadnout provozní a investiční náklady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

Studenti po absolvování předmětu budou znát základní typy adsorbentů používaných v technické praxi, jejich důležité vlastnosti, které jsou rozhodující pro volbu správného adsorbentu pro každý konkrétní případ, způsoby výroby jednotlivých druhů adsorbentů a oblasti jejich použití. Dále budou znát základní typy adsorpčních zařízení používaných v technické praxi při čištění či separaci plynných a kapalných směsí, režimy jejich činnosti a optimální oblasti nasazení. Budou umět správně navrhovat adsorpční zařízení pro jednotlivé konkrétní případy a umět odhadnout jejich provozní a investiční náklady.

Literatura -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

Podklady z přednášek.

{Z} Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Elsevier, 2006

{Z} Bathen D., Breitbach M.: Adsorptionstechnik, Springer Verlag, 2001

Studijní opory -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

Přednášky vyučujícího, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Sylabus -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

První blok přednášek je věnován základním typům adsorpčních materiálů, jejich charakteristickým vlastnostem a metodám měření těchto vlastností, dále jsou zde charakterizovány základní oblasti použití jednotlivých typů adsorbentů.

Druhý blok přednášek je věnován uhlíkatým adsorbentům, popisu způsobů jejich výroby a detailnímu popisu vlastností jednotlivých druhů uhlíkatých adsorbentů a popisu typických oblastí jejich nasazení.

Třetí blok přednášek je věnován základním typům anorganických adsorbentů, popisu způsobů jejich výroby, charakteristických vlastností a typických oblasti průmyslového použití.

Čtvrtý blok přednášek je věnován adsorpčním zařízením používaným v technické praxi při separaci a čištění plynných či kapalných směsí, popisu režimu jejich činností a popisu typických oblastí použití jednotlivých typů ads. zařízení.

Pátý blok přednášek je věnován způsobům navrhování základních typů ads. zařízení a výpočtům provozních a investičních nákladů těchto zařízení.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. (22.06.2018)

Student úspěšně vypočte zadaný příklad.

Student zpracuje a přednese odbornou prezentaci na vybrané téma.

Student úspěšně složí ústní zkoušku.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Obhajoba individuálního projektu 25
Zkouškový test 25
Ústní zkouška 25

 
VŠCHT Praha