PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anaerobní biotechnologie - P217004
Anglický název: Anaerobic Biotechnology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP217004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Biochchemické procesy probíhající v anaerobním prostředí jsou významnou součástí moderních technologií zpracování odpadních vod, kalů a organických odpadů. Jejich největší přínos spočívá v tom, že organické znečištění je transformováno na energeticky cenný bioplyn. Předmět seznamuje studenty s chemicko-technologickými principy procesů a se specifiky jednotlivých aplikací. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vysvětlit biochemickou podstatu anaerobního rozkladu organických látek a vzniku bioplynu
  • vybrat optimální typ anaerobní technologie pro zpracování odpadních vod, čistírenských kalů a biomasy
  • posoudit vzájemný vliv anaerobní technologie na další čistírenské procesy

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Literatura -

Z:Sludge into biosolids, Spinosa L., Vesilind A. IWA Publishing 2001, ISBN 1 900222 08 6

Z:Water Quality Management Library, W.W. Eckenfelder et al. (Eds.), TECHNOMIC Publishing Company, Inc., Lancaster, PA, USA 1998, Volume 7: Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes. ISBN 87762-942-0

Z:Biomethanization of the Organic Fraction of Municipal Solid Wastes, J. Mata-Alvarez (Ed), IWA Publishing, London, 2003, ISBN 1 900222 14 0

Z:Anaerobní čistírenské technologie, Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M. (1998). NOEL 2000, Brno, ISBN 80-86020-19-3

D:Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1), IWA Task Group for Mathematical Modeling of Anaerobic Digestion Processes, IWA Publishing, London, 2002, ISBN 1 900222 91 4

D:Bioplyn, F.Straka a kol. GAS s.r.o. Říčany, 2003, ISBN 80-7328-029-9

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/jenicekp

http://web.vscht.cz/zabransj

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, konzultace, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma, samostudium.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (16.10.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (16.10.2018)
Sylabus -

Předmět seznámí studenty s se základními tématy jako jsou: biochemické principy anaerobního rozkladu organických látek, regulační mechanismy anaerobního rozkladu, interakce nejdůležitějších faktorů ovlivňujících anaerobní rozklad, transformace síry v anaerobních procesech a další perspektivy anaerobních procesů. Ale také s aplikovanými tématy jako jsou: modelování anaerobních procesů, anaerobní stabilizaci kalů a biologických odpadů, reaktory pro anaerobní čištění odpadních vod, vývoj a design reaktorů pro anaerobní čištění odpadních vod, kombinace aerobních a anaerobních procesů pro čištění odpadních vod , bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu, kontrola a řízení procesu, možnosti intenzifikace anaerobních procesů, úprava kvality bioplynu, technické řešení plynového hospodářství.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (16.10.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (16.10.2018)
Studijní prerekvizity -

Anaerobní čistírenské procesy (pro magisterské studenty) nebo absolvování předmětu poskytujícího základní znalosti o biologickém čištění odpadních vod

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti anaerobních biotechnologií nebo ústní zkouška.

Poslední úprava: Jeníček Pavel (16.10.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha