PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Materiály a korozní děje v energetice - P218002
Anglický název: Materials and Corrosive Processes in Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Macák Jan doc. Ing. CSc.
Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AP218002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)
Předmět se zabývá konstrukčními materiály v prostředí energetiky, jejich interakci s prostředím energetických cyklů, kinetickým a termodynamickým principům degradačních dějů a jejich potlačení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)

Studenti budou znát základní typy materiálů v energetice a rozumět kinetickým a termodynamickým principům jejich degradace. Dále znát typy koroze a kritická místa energetických cyklů z hlediska možnosti korozního napadení a základní principy a způsoby protikorozní ochrany v energetice.

Literatura -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)

V.Číhal : Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999

F.Karas : Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965

D.A.Jones : Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996

R.Bartoníček a kol.: KOROZE a protikorozní ochrana kovů, Akademie Parha, 1966

H.H. Uhlig, R.Winston Revie: Corrosion Handbook, 3.rd Ed., Wiley&Sons, NJ, 2011

S.D.Cramer, B.S.Covino, eds: ASM Handbook vol.13c, Corrosion: Environments and Industries, ASM International, 2006

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-705-7/pages-img/index.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)

úspěšné splnění písemky

úspěšné splnění ústní zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: Macák Jan doc. Ing. CSc. (26.08.2018)

V prvním bloku jsou diskutovány teoretické základy korozních dějů, zejména a) termodynamické a kinetické aspekty, potenciál, diagramy E vs pH, b) Wagnerova-Traudova teorie smíšených potenciálů, výměnná proudová hustota a její vztah ke korozní rychlosti

Druhý blok se zabývá – měřením korozních rychlostí, obzvláště a) elektrochemickými metodami korozních testů za použití DC a AC technik, b) zařízeními pro in-situ elektrochemická měření, c) metodami korozního monitoringu v energetice

Třetí blok pokrývá problematiku související se životností materiálů v energetice, konkrétně a) materiály a jejich interakce s prostředím vody/páry, b) typy koroze, mechanismy, včetně speciálních případů např. vysokoteplotní oxidace v plynech, koroze v superkritické vodě, materiálové problémy IV. Gen c) ochranné a pasivní vrstvy - mechanismy a kinetika tvorby, vlastnosti, složení vrstev, metody analýzy a charakterizace vrstev, d) protikorozní ochranou pomocí úpravou prostředí v energetice, konkrétně aditivací parovodních okruhů, potlačení koroze v chladících okruzích

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha