PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biofyzikální chemie - P320005
Anglický název: Biophysical chemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kodíček Milan prof. RNDr. CSc.
Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP320005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na popis biologických a biochemických jevů a systémů pomocí principů a zákonitostí fyzikální chemie. Tento interdisciplinární přístup umožňuje využití vhodného matematického aparátu, ale také aplikaci experimentálních postupů objasňujících strukturu a interakce biologických (makro)molekul.
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (24.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat biochemické děje pomocí matematického aparátu používaného ve fyzikální chemii.

Aplikovat principy fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech včetně numerického řešení hodnot vybraných fyzikálně-chemických parametrů.

Samostatně navrhnout postupy pro experimentální stanovení vybraných fyzikálně-chemických veličin v biologických systémech a analyzovat získané výsledky.

Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (24.04.2018)
Literatura -

Z:Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2011,978-0-19-956428-6

Z:Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,1998,0-387-98262-0

Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (24.04.2018)
Studijní opory

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (24.04.2018)
Sylabus -

Předmět se zaměřuje na aplikaci fyzikálně-chemických metod na různých úrovních biologických systémů. Postupně budou diskutována jak klíčová témata z teoretických základů této disciplíny, tak i metody vedoucí k experimentálnímu získání dat. Na základě termodynamického popisu systémů budou diskutovány jevy zahrnující změny struktury biomakromolekul, jejich vzájemné interakce a vznik nadmolekulových útvarů včetně biomembrán. Dále bude studována kinetika některých důležitých procesů, jako například transport přes membrány nebo farmakokinetický popis lidského organismu. Nedílnou součástí bude rozbor vybraných metod vhodných pro analýzu biologických systémů a jejich adaptace na konkrétní případy.

Poslední úprava: Marková Michaela (28.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita (30.04.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha